تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم

- بــه منظور جلوگیــری از تضییع حقوق شــهروندان، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمانهای اداری و ارائه خدمات غیرحضوری به متقاضیان و مشترکان تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، پایگاه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ایجاد شده است.

- پایگاه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بر اساس خط مشی حفظ حریم خصوصی افراد، متعهد می شود که اطلاعات خصوصی شما را محرمانه نگهداری نموده و اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌هاي الکترونيکي را دراختيارعموم قرارندهد.

- در پایگاه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، امکان درج  پیشنهادات و شکایات، آگاهی از برگزاری مناقصه ها و مزایده هه، خدمت مرتبط با متقاضيان و مشترکان برق، انتشار برنامه خاموشي ها ، چگونگی جلب مشارکت جهت احداث نیروگاه های توليد پراکنده و ... در قالب خدمات الکترونيكي فراهم شده است.

 

توافقنامه سطح خدمت - اصلاح نام

توافقنامه سطح خدمت - درخواست انشعاب آمپری

توافقنامه سطح خدمت - قطع موقت انشعاب

توافقنامه سطح خدمت - وصل مجدد انشعاب

توافقنامه سطح خدمت - اصلاح اطلاعات

توافقنامه سطح خدمت - اصلاح سرویس انشعاب

توافقنامه سطح خدمت - افزایش آمپراژ

توافقنامه سطح خدمت - آزمایش کنتور

توافقنامه سطح خدمت - بررسی صورتحساب

توافقنامه سطح خدمت - تسویه بدهی

توافقنامه سطح خدمت - تسویه حساب

توافقنامه سطح خدمت - تغییر تعرفه

توافقنامه سطح خدمت - تغییر مکان داخلی

توافقنامه سطح خدمت - تفکیک یا ادغام

توافقنامه سطح خدمت - جمع آوری دائم انشعاب

توافقنامه سطح خدمت - جمع آوری موقت انشعاب

توافقنامه سطح خدمت - درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

توافقنامه سطح خدمت - درخواست کاهش آمپراژ

توافقنامه سطح خدمت - سوابق پرداخت

توافقنامه سطح خدمت - سوابق مصارف و صورتحساب

توافقنامه سطح خدمت - صدور قبض المثنی

توافقنامه سطح خدمت - نصب مجدد انشعاب

توافقنامه سطح خدمت - واگذاری برق موقت

توافقنامه سطح خدمت - تغییر نام