تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق شهریار
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  63421

 

نام منطقه: منطقه برق شهریار

تلفن منطقه: 65222112

تلفن معاون خدمات مشترکین: 65271666

مدیر منطقه: محمد آریانفر

شماره تماس: 65222834

فاکس: 65225100

آدرس: شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی