تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق پیشوا

 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3502

نام منطقه: منطقه برق پیشوا

تلفن منطقه:36722627

مدیر منطقه: اسماعیل فرجی

شماره تماس: 36733311

فاکس: 36732626

آدرس: پیشوا، میدان امام، منطقه برق پیشوا