تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم

اطلاع رسانی مدیریت بار به موقع انجام میپذیرد؟؟

زمان شروع نظر سنجی: 1399/03/09
زمان پایان نظر سنجی: 1399/03/22

تصمیم اتخاذ شده:

  1. اقدام به ارسال پیامک های اطلاع رسانی
  2. تماس با هیات مدیره شهرک های صنعتی
  3. عضویت و انتشار اطلاع رسانی ها در شبکه های اجتماعی

زمانبندی اعمال مدیریت بار مطابق تفاهمنامه مناسب شما میباشد؟؟

زمان شروع نظر سنجی: 1400/02/26
زمان پایان نظر سنجی: 1400/02/29

تصمیم اتخاذ شده:

  1. اقدام به ارسال پیامک های اطلاع رسانی
  2. تماس با هیات مدیره شهرک های صنعتی
  3. عضویت و انتشار اطلاع رسانی ها در شبکه های اجتماعی