تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم

چارت سازمانیمدیر عامل ارتباط با مدیریت مناطق قائم مقام مدیر عامل معاون مدیر عامل در شهرستان ری دفتر حقوقی دفتر روابط عمومی حراست دفتر هیئت مدیر معاونت مالی و پشتیبانی معاونت منابع انسانی معاونت مهندسی و نظارت معاونت فروش و خدمات مشترکین معاونت برنامه ریزی و بودجه معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ دفتر ایمنی و مدیریت بحرا دفتر نظارت بر بهره برداری امور دیسپاچینگ امور خدمات فنی دفتر بازار برق دفتر برنامه ریزی و بودجه دفتر فناوری اطلاعات دفتر کنترل برنامه و پروژه دفتر تحقیقات دفتر نظارت بر فروش دفتر نظارت بر خدمات مشترکین دفتر نظارت بر کنترل لوازم اندازه گیری گروه مدیریت مصرف امور مهندسی و طراحی دفتر نظارت بر اجرای طرح ها دفتر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل دفتر آموزش دفتر توسعه مدیریت امور کارکنان و رفاه امور مالی مور تدارکات امور نظارت بر خدمات عمومی دفتر حسابداری و نظارت بر درامد شرکت توزیع برق