حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>استفاده حداکثری از ظرفیت هاي فكري همكاران با ایجاد بستر تفکر هم اندیشی
عنوان خبر :استفاده حداکثری از ظرفیت هاي فكري همكاران با ایجاد بستر تفکر هم اندیشی
خلاصه خبر :مهندس بربند مدیرعامل شرکت به همراه اسماعیلی مدیر روابط عمومی از منطقه برق کهریزک بازدید كردند.
متن خبر :

در اين بازديد، مدیرعامل در سخناني اقدام به تشریح مدل مدیریتی چرخه دمینگ (چرخه بهبود) و مراحل اجرایی شدن آن بعنوان نیاز جدید مدیریتی موثر گفت: خلاء موجود ما در شرکت در بحث مدیریتی ، عدم توجه لازم به کنترل و جمع آوری فرآیندهای مربوطه در چرخه بهبود می باشد و با تغییر نگرش درشرکت و ایجاد بستر مناسب برای جمع بندی و پایش عملکرد واحدهای مرتبط در داشبورد مدیریتی (MIS)عملاً بستر لازم جهت تحقق مدل مدیریتی فوق مهیا گردیده است .

وي در ادامه گفت: بهبود مستمر می بایست با به کارگیری شیوه مدیریت مبتنی بر چرخه PDCAبه این ترتیب که بعد از تعیین هدف با استفاده از چرخه  PLAN-DO-CHECK-ACTبمعنای " برنامه ریزی، اجرا،کنترل و اقدام اصلاحی " به اهداف ازپیش تعیین شده خود برسد.

مهندس بربند ،برنامه ریزی(plan)را تعیین اهداف و فرآیندهای لازم جهت ارائه نتایج بر طبق خط مشی سازمان، اجرا(Do)را اجرای فرآیندها ،بررسی و کنترل(CHECK)را پایش و اندازه گیری فرآیندها و شاخص ها طبق خط مشی و به اهداف و الزامات و یا خواسته های مربوطه و گزارش دهی نتایج و اقدام اصلاحی (ACT)را انجام اقدامات جهت بهبود مداوم عملکرد فرآیندو بسته شدن چرخه  CLOSED LOOPعنوان كرد وگفت :اين به این معنا است که با بررسی نحوه اجرای برنامه نقاط قوت و ضعف آن آشکار و در مرحله اقدامات اصلاحی برای بهبود فعالیت های انجام شده آغاز و این چرخه به همین ترتیب ادامه می یابد و همواره باید به دنبال بهبود مستمر وضعیت باشیم.

در ادامه ، روند بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه و حدود پذیرش شان و روند تغییرات شبکه فشار متوسط منطقه كه مورد پایش قرار گرفته بود مورد بازديد قرار گرفت و مهندس بربند ضمن اعلام رضايت از اينكار گفت: نحوه پیگیری وظایف و تحقق اهداف در شاخص ها از لحاظ کمی و کیفی به نحوی باید باشد که حدود پذیرش شاخص ها در شرکت مان در آینده ای نزدیک به شاخص های پیش بینی شده و عملی برسد.

مهندس بربند اظهار نمود: قابلیت نگرش و ایجاد بستر تفکر هم اندیشی و ایجاد فضای مناسب کاری برای زیر مجموعه و شرایط لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانایی های کلیه پرسنل و جهت تحقق اهداف سیستمی منطقه با مدل سرآمدی به عمل آید. همچنین رویکرد  استقرار و ارزیابی و بازنگری کلیه فرآیندهای مرتبط مورد تاکید ایشان بوده اند .

وي ضمن بازدید کامل از واحدهای مختلف بهره برداری منطقه  و پایش عملکرد اصلاح و شناسایی اتصالات سست و نحوه جذب اعتبارات خط گرم و بهره برداری و نحوه بارگذاری پست جدید شمس آباد 2 و نحوه تکمیل پست جدید باقرشهر ضمن تماس با مهندس  حسینی مدیرعامل برق منطقه ای تهران مشکلات فوق توزیع شمس آباد 2 را مرتفع و مقرر شد بارگذاری بقیه خروجی ها ا نجام گردد.

مهندس شهبازی  مدير منطقه بعد از ارائه گزارش وضعیت موجود و اعلام چالش ها ، نیازها ، درخواست ها از مدیرعامل شرکت در خصوص تعیین تکلیف واگذاری یکدستگاه جرثقیل و رفع موانع شماره گذاری آن و جایگزین نمودن خودروهای فرسوده و مستعمل حوادث با خودروهای  نو دستورات لازم جهت عملیاتی شدن انتظارات معوقه را صادر كرد.

در انتها مدیر منطقه ضمن تشکر از مهندس بربند به دليل تفکرات نوین مدیریتی و وقت مناسب صرف شده در این منطقه گفت: سیاست منطقه در خصوص نظرات موجود استفاده حداکثر از توان موجود و استفاده از نیروهای چابک و کارآمد می باشد تا بتوان در آینده ای نزدیک با شرایط موجود بهره وری بیشتری برای شرکت داشته باشیم.

 

در اين بازديد، مدیرعامل در سخناني اقدام به تشریح مدل مدیریتی چرخه دمینگ (چرخه بهبود) و مراحل اجرایی شدن آن بعنوان نیاز جدید مدیریتی موثر گفت: خلاء موجود ما در شرکت در بحث مدیریتی ، عدم توجه لازم به کنترل و جمع آوری فرآیندهای مربوطه در چرخه بهبود می باشد و با تغییر نگرش درشرکت و ایجاد بستر مناسب برای جمع بندی و پایش عملکرد واحدهای مرتبط در داشبورد مدیریتی (MIS)عملاً بستر لازم جهت تحقق مدل مدیریتی فوق مهیا گردیده است .

وي در ادامه گفت: بهبود مستمر می بایست با به کارگیری شیوه مدیریت مبتنی بر چرخه PDCAبه این ترتیب که بعد از تعیین هدف با استفاده از چرخه  PLAN-DO-CHECK-ACTبمعنای " برنامه ریزی، اجرا،کنترل و اقدام اصلاحی " به اهداف ازپیش تعیین شده خود برسد.

مهندس بربند ،برنامه ریزی(plan)را تعیین اهداف و فرآیندهای لازم جهت ارائه نتایج بر طبق خط مشی سازمان، اجرا(Do)را اجرای فرآیندها ،بررسی و کنترل(CHECK)را پایش و اندازه گیری فرآیندها و شاخص ها طبق خط مشی و به اهداف و الزامات و یا خواسته های مربوطه و گزارش دهی نتایج و اقدام اصلاحی (ACT)را انجام اقدامات جهت بهبود مداوم عملکرد فرآیندو بسته شدن چرخه  CLOSED LOOPعنوان كرد وگفت :اين به این معنا است که با بررسی نحوه اجرای برنامه نقاط قوت و ضعف آن آشکار و در مرحله اقدامات اصلاحی برای بهبود فعالیت های انجام شده آغاز و این چرخه به همین ترتیب ادامه می یابد و همواره باید به دنبال بهبود مستمر وضعیت باشیم.

در ادامه ، روند بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه و حدود پذیرش شان و روند تغییرات شبکه فشار متوسط منطقه كه مورد پایش قرار گرفته بود مورد بازديد قرار گرفت و مهندس بربند ضمن اعلام رضايت از اينكار گفت: نحوه پیگیری وظایف و تحقق اهداف در شاخص ها از لحاظ کمی و کیفی به نحوی باید باشد که حدود پذیرش شاخص ها در شرکت مان در آینده ای نزدیک به شاخص های پیش بینی شده و عملی برسد.

مهندس بربند اظهار نمود: قابلیت نگرش و ایجاد بستر تفکر هم اندیشی و ایجاد فضای مناسب کاری برای زیر مجموعه و شرایط لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانایی های کلیه پرسنل و جهت تحقق اهداف سیستمی منطقه با مدل سرآمدی به عمل آید. همچنین رویکرد  استقرار و ارزیابی و بازنگری کلیه فرآیندهای مرتبط مورد تاکید ایشان بوده اند .

وي ضمن بازدید کامل از واحدهای مختلف بهره برداری منطقه  و پایش عملکرد اصلاح و شناسایی اتصالات سست و نحوه جذب اعتبارات خط گرم و بهره برداری و نحوه بارگذاری پست جدید شمس آباد 2 و نحوه تکمیل پست جدید باقرشهر ضمن تماس با مهندس  حسینی مدیرعامل برق منطقه ای تهران مشکلات فوق توزیع شمس آباد 2 را مرتفع و مقرر شد بارگذاری بقیه خروجی ها ا نجام گردد.

مهندس شهبازی  مدير منطقه بعد از ارائه گزارش وضعیت موجود و اعلام چالش ها ، نیازها ، درخواست ها از مدیرعامل شرکت در خصوص تعیین تکلیف واگذاری یکدستگاه جرثقیل و رفع موانع شماره گذاری آن و جایگزین نمودن خودروهای فرسوده و مستعمل حوادث با خودروهای  نو دستورات لازم جهت عملیاتی شدن انتظارات معوقه را صادر كرد.

در انتها مدیر منطقه ضمن تشکر از مهندس بربند به دليل تفکرات نوین مدیریتی و وقت مناسب صرف شده در این منطقه گفت: سیاست منطقه در خصوص نظرات موجود استفاده حداکثر از توان موجود و استفاده از نیروهای چابک و کارآمد می باشد تا بتوان در آینده ای نزدیک با شرایط موجود بهره وری بیشتری برای شرکت داشته باشیم.

 

 

تاریخ ثبت : 1392/11/07 09:10