تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>زمانبندی ساعات کنتورهای مشترکین با قدرت 1 مگاوات و بالاتر

قابل توجه مشترکین با قدرت 1 مگاوات و بالاتر

بنابر ابلاغیه شرکت توانیر ساعات کنتورهای مشترکین محترم با قدرت انشعاب 1 مگاوات و بالاتر به شرح جدول ذیل تنظیم و محاسبات قبوض ایشان براساس این جدول می باشد.

 

 

جدول زمانی تنظیم ساعات کنتورهای مشترکین با قدرت یک مگاوات و بالاتر

 

 

ساعت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

فروردين

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

ارديبهشت

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

1الي3خرداد

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

4الي 13خرداد

كم باري

ميان باری

اوج بار

ميان باري

تير

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

مرداد

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

شهريور

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

مهر

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

آبان

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

آذر

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

دي

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

بهمن

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري

اسفند

ميان باري

كم باري

ميان باري

اوج بار

ميان باري