شرکت توزیع نیروی برق استان تهران http://www.tvedc.ir شرکت توزیع نیروی برق استان تهران. 99.55 : خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1500 1399/04/17 23:59 خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف مناقصه 99.56 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1501 1399/04/17 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 99.57 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1502 1399/04/17 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 99.58 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1503 1399/04/17 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 99.59 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1504 1399/04/17 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( مسکن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 99.54 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی - در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 810به سررسید 06/10/1400 و اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 )در محدوده مناطق برق لواسانات و فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1499 1399/04/11 23:59 شركت توزيع نيروي برق استان تهران آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم) شماره 99.54 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (روستايي - در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 810به سررسيد 1400.10.06و اخزا 811 به سررسيد 1400.10.13در محدوده مناطق برق لواسانات و فيروزکوه را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSEاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز پنجشنبه مورخ 99.04.05 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 99.04.11جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000016 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.04.24در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران –ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي –جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13.30 روز سه شنبه مورخ99.04.29درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 212.200.000 ريال ميباشد . - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا"ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است اطلاعات مناقصه از طريق پايگاه اطلاع رساني مناقصات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوربه نشاني: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPXو پايگاه اطلاع رساني شركت توانيربه نشاني: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR در دسترس مي باشد. شركت توزيع نيروي برق استان تهران مناقصه 99.44 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1489 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 99.45 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1490 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 99.46 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1491 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 99.47 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1492 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 99.48 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1493 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 99.49 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1494 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 99.50 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1495 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 99.51 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1496 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 99.52 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1497 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 99.53 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1498 1399/03/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 99.37 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (پروژه های عمرانی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1480 1399/03/06 23:59 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم)شماره 37/99 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (پروژه هاي عمراني طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 811 به سررسيد 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پرديس را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز يکشنبه مورخ 99.02.28 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.03.06 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000009 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.03.20 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:45 روز سه شنبه مورخ 99.03.20 درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 299.000.000 ريال ميباشد . - - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است مناقصه 99.38 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (پروژه های عمرانی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1481 1399/03/06 23:59 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم)شماره 38/99 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (پروژه هاي عمراني طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 811 به سررسيد 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پرديس را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز يکشنبه مورخ 99.02.28 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.03.06 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000010 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.03.20 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:50 روز سه شنبه مورخ 99.03.20 درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 266.500.000 ريال ميباشد . - - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است مناقصه 99.39 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (پروژه های عمرانی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1482 1399/03/06 23:59 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم)شماره 39/99 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (پروژه هاي عمراني طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 811 به سررسيد 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پرديس را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز يکشنبه مورخ 99.02.28 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.03.06 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000011 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.03.20 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:55 روز سه شنبه مورخ 99.03.20 درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 264.000.000 ريال ميباشد . - - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است مناقصه 99.40 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (پروژه های عمرانی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1483 1399/03/06 23:59 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم)شماره 40/99 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (پروژه هاي عمراني طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 811 به سررسيد 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق رودهن را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز يکشنبه مورخ 99.02.28 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.03.06 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000012 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.03.20 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99.03.20 درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 121.000.000 ريال ميباشد . - - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است مناقصه 99.41 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (پروژه های عمرانی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1484 1399/03/06 23:59 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم)شماره 41/99 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (پروژه هاي عمراني طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 811 به سررسيد 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق فيروزکوه را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز يکشنبه مورخ 99.02.28 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.03.06 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000013 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.03.20 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 14:05 روز سه شنبه مورخ 99.03.20 درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 141.500.000 ريال ميباشد . - - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است مناقصه 99.42 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (پروژه های عمرانی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1485 1399/03/06 23:59 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم)شماره 42/99 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (پروژه هاي عمراني طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 811 به سررسيد 13/10/1400 ) در محدوده منطقه برق پاکدشت را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز يکشنبه مورخ 99.02.28 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.03.06 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000014 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.03.20 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 14:10 روز سه شنبه مورخ 99.03.20 درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 294.500.000 ريال ميباشد . - - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است مناقصه 99.43 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (پروژه های عمرانی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی اخزا 811 به سررسید 13/10/1400 ) در محدوده مناطق برق پاکدشت و قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1486 1399/03/06 23:59 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي(نوبت اول و دوم)شماره 43/99 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (پروژه هاي عمراني طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي -مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي اخزا 811 به سررسيد 13/10/1400 ) در محدوده مناطق برق پاکدشت و قرچک را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز يکشنبه مورخ 99.02.28 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99.03.06 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000015 به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.03.20 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخ 99.03.20 درسالن جلسات. -تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 256.500.000 ريال ميباشد . - - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است مناقصه 99.26 : انجام امور خدماتی و نظافتی در ساختمان های ستاد و مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1487 1399/03/06 23:59 انجام امور خدماتي و نظافتي در ساختمان هاي ستاد و مناطق مناقصه 99.27 : انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی در ساختمان های ستاد و مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1488 1399/03/06 23:59 انجام امور خدمات حفاظتي و مراقبتي در ساختمان هاي ستاد و مناطق مناقصه 99.35 : خرید انواع پایه بتنی چهار گوش از محل طرح توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1472 1399/02/20 23:59 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد، نسبت به خريد انواع پايه بتني چهار گوش از محل طرح توسعه و نگهداري شبکه هاي برق روستايي موضوع بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 98 در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي (اخزا 811) به سررسيد 1400.10.13 ، براساس مشخصات فني اعلام شده در اسناد مناقصه و استانداردهاي وزارت نيرو، بين المللي و ملي از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليد کنندگان داخلي اقدام نمايد . - ميزان سپرده ( ضمانتنامه ) شرکت در مناقصه به مبلغ 399.680.000 ريال مي باشد . - فروش اسناد : شركت ها ميتوانند ازروز يک شنبه مورخ 99.02.14 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99.02.20 جهت دريافت اسناد به شماره 2099090181000008 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني : WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند . تلفن هاي تماس: 35081362، 33316238 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99.02.31 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو شهدا تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي الف :ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 99.02.31 درسالن جلسات شرکت توزيع نيروي برق استان تهران . مناقصه 99.28 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی ) در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1473 1399/02/18 23:59 لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 99.02.13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99.02.18 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند. فروش اسناد : شركت ها ميتوانند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد شماره 2099090181000001 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني: WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند.تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.30 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 99.02.30 درسالن جلسات. مناقصه 99.29 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی ) در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1474 1399/02/18 23:59 لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSEاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 99.02.13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99.02.18 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند. فروش اسناد : شركت ها ميتوانند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد شماره 2099090181000002 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني: WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمايند.تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.30 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران –ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي –جنب مترو تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:35 روز سه شنبه مورخ99.02.30 درسالن جلسات. مناقصه 99.30 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی ) در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1475 1399/02/18 23:59 لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSEاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 99.02.13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99.02.18 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند. فروش اسناد : شركت ها ميتوانند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد شماره 2099090181000003 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني: WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمايند.تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.30 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران –ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي –جنب مترو تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:40 روز سه شنبه مورخ99.02.30 درسالن جلسات. مناقصه 99.31 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی ) در محدوده مناطق برق کهریزک و خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1476 1399/02/18 23:59 لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSEاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 99.02.13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99.02.18 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند. فروش اسناد : شركت ها ميتوانند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد شماره 2099090181000004 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني: WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمايند.تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.30 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران –ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي –جنب مترو تحويل نمايند. تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:45 روز سه شنبه مورخ99.02.30 درسالن جلسات. مناقصه 99.32 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی ) در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1477 1399/02/18 23:59 لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 99.02.13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99.02.18 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند. فروش اسناد : شركت ها ميتوانند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد شماره 2099090181000005 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني: WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند.تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.30 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:50 روز سه شنبه مورخ 99.02.30 درسالن جلسات. مناقصه 99.33 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی ) در محدوده مناطق برق دماوند و فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1478 1399/02/18 23:59 لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSE از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 99.02.13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99.02.18 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند. فروش اسناد : شركت ها ميتوانند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد شماره 2099090181000006 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني: WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند.تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.30 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 13:55 روز سه شنبه مورخ 99.02.30 درسالن جلسات. مناقصه 99.34 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی (روستایی ) در محدوده مناطق برق پردیس و رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1479 1399/02/18 23:59 لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(داراي حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمني HSEاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي) و تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 99.02.13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99.02.18 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند. فروش اسناد : شركت ها ميتوانند جهت شرکت در مناقصه و دريافت اسناد شماره 2099090181000007 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني: WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمايند.تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.02.30 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران –ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي –جنب مترو تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ99.02.30 درسالن جلسات. تجدید مناقصه 99.5 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1471 1399/02/06 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 99.4 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فيروزكوه و دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1449 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده مناطق برق فيروزكوه و دماوند مناقصه 99.5 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1450 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 99.6 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1451 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 99.7 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1452 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 99.8 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پيشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1453 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 99.9 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1454 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 99.10 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق انديشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1455 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 99.11 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پرديس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1456 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 99.12 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1457 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچك مناقصه 99.13 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1458 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 99.14 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1459 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 99.15 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1460 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 99.16 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1461 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 99.17 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1462 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 99.18 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط كريم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1463 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط كريم مناقصه 99.19 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1464 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 99.20 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1465 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 99.21 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1466 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاكدشت مناقصه 99.22 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهريار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1467 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 99.23 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1468 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 99.24 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق كهريزك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1469 1398/11/30 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق كهريزك مناقصه 99.25 : طراحی پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1470 1398/11/30 23:59 طراحي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه ) تجدید مناقصه 98.151 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1396 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع تجدید مناقصه 98.152 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1397 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 98.161 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1398 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 98.163 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1399 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 98.164 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1400 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 98.165 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1401 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 98.166 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1402 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 98.167 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1403 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 98.168 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1404 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم تجدید مناقصه 98.174 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1405 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک تجدید مناقصه 98.178 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1406 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات تجدید مناقصه 98.179 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1407 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.185 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر –احداث کانال http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1408 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر –احداث کانال مناقصه 98.186 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر –کابل خودنگهدار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1409 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر –کابل خودنگهدار مناقصه 98.187 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین –کابل خودنگهدار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1410 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين –کابل خودنگهدار مناقصه 98.188 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت –کابل خودنگهدار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1411 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت –کابل خودنگهدار مناقصه 98.189 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1412 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.192 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1413 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 98.193 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1415 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 98.194 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1416 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 98.195 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1417 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 98.196 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1418 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98.197 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1419 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98.198 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1420 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98.199 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1421 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.200 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1422 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.201 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1423 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.202 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1424 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.203 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1425 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.204 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1426 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.205 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1427 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.206 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1428 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98.207 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1429 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98.209 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1431 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد تجدید مناقصه 98.132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه -مرتضی گرد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1432 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه -مرتضي گرد مناقصه 98.210 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1433 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 98.211 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1434 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.212 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1435 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 98.213 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1436 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 98.214 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1437 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98.215 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1438 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98.216 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1439 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 98.217 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1440 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.218 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1441 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.219 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1442 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98.220 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1443 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 98.221 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1444 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.222 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1445 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 98.223 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1446 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.224 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1447 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 98.225 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1448 1398/11/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 99.1 : تامین نیروی برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1393 1398/11/27 23:59 تامين نيروي برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 99.2 : تامین نیروی اداری در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1394 1398/11/27 23:59 تامين نيروي اداري در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 99.3 : تامین نیروی انسانی کارگری در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1395 1398/11/27 23:59 تامين نيروي انساني کارگري در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 98.190 : خرید تعداد 10.000 عدد چراغ کامل ال ای دی 25 وات ، براساس مشخصات فنی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1391 1398/11/19 10:00 خريد تعداد 10.000 عدد چراغ کامل ال اي دي 25 وات ، براساس مشخصات فني مناقصه 98.191 : خرید 25 دستگاه نشت یاب فراصوتی آلتراسونیک ، 15 عدد تستر HVDC ، 5 عدد ولتمترو فاز متر دوبل فشار قوی و 1 عدد اهم متر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1392 1398/11/19 10:00 خريد 25 دستگاه نشت ياب فراصوتي آلتراسونيک ، 15 عدد تستر HVDC ، 5 عدد ولتمترو فاز متر دوبل فشار قوي و 1 عدد اهم متر 98/183 : اجرای پروژه های به روز رسانی ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع برق در محیط GIS در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1389 1398/10/11 23:59 اجراي پروژه هاي به روز رساني ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه هاي توزيع برق در محيط GIS در محدوده مناطق تابعه 98.184 : نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای ( توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق در دو حوزه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1390 1398/10/11 23:59 نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي ( توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) در محدوده مناطق در دو حوزه مناقصه 98/145 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1360 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 98/146 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت /روستایی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1361 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت /روستايي مناقصه 98/160 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1362 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98/161 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1363 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98/162 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1364 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98/163 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1365 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98/164 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1366 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98/165 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1367 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98/166 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1368 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98/167 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1369 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98/168 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1370 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98/169 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1371 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 98/170 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1372 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98/171 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1373 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98/172 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1374 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98/173 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1375 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98/174 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1376 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98/175 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1377 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98/176 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1378 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98/177 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1379 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98/178 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1380 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98/179 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1381 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98/180 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1382 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 98/181 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1383 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 98/151 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1384 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران تجدید مناقصه 98/152 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1385 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 98/132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه/مرتضی گرد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1386 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه/مرتضي گرد تجدید مناقصه 98/155 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1387 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 98/182 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1388 1398/10/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان تجدید مناقصه 98.144 : اجرای پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1359 1398/10/04 23:59 اجراي پروژه تکميل ساختمان اداري منطقه برق کهريزک 98.158 : خرید 800 دستگاه مودم قرائت از راه دور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1358 1398/09/26 23:59 خريد 800 دستگاه مودم قرائت از راه دور تجدید مناقصه 98.89 : انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی ریز شبکه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1356 1398/09/13 23:59 انجام مطالعات امکان سنجي و طراحي ريز شبکه مناقصه 98.159 : خرید 11 دستگاه دیزل ژنراتور125 KVAسیار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1357 1398/09/13 23:59 خريد 11 دستگاه ديزل ژنراتور125 KVAسيار مناقصه 98.157 : خرید انواع لامپ بخار سدیم و جیوه ، کنتاکتور ، استارتر ( ایگنایتور ) و انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف ،براساس مشخصات فنی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1355 1398/08/19 23:59 خريد انواع لامپ بخار سديم و جيوه ، کنتاکتور ، استارتر ( ايگنايتور ) و انواع کليد کل اتوماتيک فشار ضعيف ،براساس مشخصات فني مناقصه 98.156 : خرید انواع یراق آلات شبکه برق ، بالاست ( ترانس ) چراغ روشنایی و تابلو ترمینال ( بدون فیوز و شینه ) ،براساس مشخصات فنی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1354 1398/07/30 23:59 خريد انواع يراق آلات شبکه برق ، بالاست ( ترانس ) چراغ روشنايي و تابلو ترمينال ( بدون فيوز و شينه ) ،براساس مشخصات فني تجدید مناقصه 98.91 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1318 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 98.92 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1319 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 98.96 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1320 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس تجدید مناقصه 98.97 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1321 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس تجدید مناقصه 98.98 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1322 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس تجدید مناقصه 98.99 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1323 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا تجدید مناقصه 98.100 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1324 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا تجدید مناقصه 98.102 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1325 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 98.103 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1326 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 98.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1327 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 98.107 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1328 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 98.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1329 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 98.109 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1330 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 98.113 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1331 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک تجدید مناقصه 98.115 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1332 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک تجدید مناقصه 98.116 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1333 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک تجدید مناقصه 98.118 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1334 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک تجدید مناقصه 98.121 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1335 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات تجدید مناقصه 98.122 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1336 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات تجدید مناقصه 98.123 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1337 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات تجدید مناقصه 98.125 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1338 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات تجدید مناقصه 98.129 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1339 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 98.130 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1340 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 98.131 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1341 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.147 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1342 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.148 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1343 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.149 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1344 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.150 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1345 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.151 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1346 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 98.152 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1347 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.154 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1349 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد تجدید مناقصه 98.132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه /مرتضی گرد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1350 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه /مرتضي گرد تجدید مناقصه 98.136 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1351 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 98.143 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1352 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.155 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1353 1398/07/23 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 98.144 : اجرای پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1316 1398/06/31 23:59 اجراي پروژه تکميل ساختمان اداري منطقه برق کهريزک مناقصه 98.89 : انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی ریز شبکه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1317 1398/06/31 23:59 انجام مطالعات امکان سنجي و طراحي ريز شبکه مناقصه 98.91 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1263 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.92 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1264 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.93 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1265 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 98.94 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1266 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 98.95 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1267 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.96 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1268 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.97 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1269 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.98 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1270 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.99 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1271 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 98.100 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1272 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 98.101 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1273 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98.102 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1274 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98.103 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1275 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98.104 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1276 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98.105 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1277 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1278 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.107 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1279 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1280 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.109 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1281 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.110 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1282 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.111 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1283 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.112 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1284 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98.113 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1285 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.114 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1286 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.115 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1287 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.116 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1288 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.117 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1289 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.118 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1290 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.119 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1291 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.120 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1292 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.121 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1293 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.122 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1294 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.123 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1295 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.124 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1296 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.125 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1297 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.126 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1298 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 98.127 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1299 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 98.128 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1300 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.129 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1301 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.130 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1302 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.131 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1303 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه (مرتضی گرد) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1304 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه(مرتضي گرد) مناقصه 98.133 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1305 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.134 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1306 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.135 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1307 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.136 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1308 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 98.137 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1309 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98.138 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1310 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 98.139 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1311 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98.140 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1312 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 98.141 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1313 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 98.142 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت (شریف آباد) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1314 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت (شريف آباد) مناقصه 98.143 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1315 1398/06/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.90 : خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات AB’ هوایی از رنج 100 تا 400 کاوا بتعداد 490 دستگاه و ترانسفور ماتور کم تلفات AB’ زمینی از رنج 500 تا 1250 کاوا بتعداد 75 دستگاه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1262 1398/06/12 23:59 خريد انواع ترانسفورماتور کم تلفات AB’ هوايي از رنج 100 تا 400 کاوا بتعداد 490 دستگاه و ترانسفور ماتور کم تلفات AB’ زميني از رنج 500 تا 1250 کاوا بتعداد 75 د ستگاه مناقصه 98.88 : خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1261 1398/05/30 23:59 خريد انواع کنتور تکفاز و سه فاز ديجيتالي مناقصه 98.85 : نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1258 1398/05/07 23:59 نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه مناقصه 98.86 : واگذاری آزمایش، بازرسی ، اصلاح و تعویض لوازم اندازه گیری ( کنتور ) و تعویض ترانس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1259 1398/05/07 23:59 واگذاري آزمايش، بازرسي ، اصلاح و تعويض لوازم اندازه گيري ( کنتور ) و تعويض ترانس مناقصه 98.87 : خرید دو دستگاه سرور HP DL580G9 و یک دستگاه ذخیره ساز شبکه SAN STORAGE NETAPP ، براساس مشخصات فنی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1255 1398/04/26 23:59 خريد دو دستگاه سرور HP DL580G9 و يک دستگاه ذخيره ساز شبکه SAN STORAGE NETAPP ، براساس مشخصات فني مناقصه 98.84 : تعمیر انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1256 1398/04/26 23:59 تعمير انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA) مناقصه 98.83 : خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1254 1398/04/12 23:59 خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف مناقصه 98.51 : اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1253 1398/04/03 23:59 اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه هاي کامپيوتري تجدید مناقصه 97.156 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1212 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 97.157 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1213 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم تجدید مناقصه 98.29 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1214 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 98.30 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1215 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 98.31 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1216 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 98.32 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1217 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 98.36 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1218 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 98.37 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1219 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم تجدید مناقصه 98.40 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1220 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.68 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1221 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 98.69 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1222 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.70 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1223 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.71 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1224 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.72 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1225 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.73 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1226 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.74 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1227 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.75 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1228 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.76 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1229 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.77 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1230 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.78 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1231 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.79 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1232 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.80 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1233 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.81 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1234 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.82 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1235 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 98.45 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1236 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.52 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1237 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.53 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1238 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.54 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1239 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.55 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1240 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 98.56 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1241 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 98.57 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1242 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.58 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1243 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 98.59 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1244 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.60 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1245 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.61 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1246 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 98.62 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1247 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98.63 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1248 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.64 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1249 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 98.65 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1250 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 98.66 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1251 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98.67 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1252 1398/03/29 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 98.49 : انجام مطالعات طرح جامع شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1208 1398/03/22 23:59 انجام مطالعات طرح جامع شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تجدید مناقصه 97.153 : اجرای پروژه های اجرای پروژه های بهره برداری ( اصلاح اتصالات سست فیدرهای پرعارضه ) به روش خط گرم در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1209 1398/03/22 23:59 اجراي پروژه هاي اجراي پروژه هاي بهره برداري ( اصلاح اتصالات سست فيدرهاي پرعارضه ) به روش خط گرم در محدوده مناطق برق مناقصه 98.50 : اجرای پروژه های اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ورامین و پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1210 1398/03/22 23:59 اجراي پروژه هاي اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ورامين و پيشوا مناقصه 98.46 : خرید کالاهای مورد نیاز شبکه توزیع برق از محل اعتبارات عمرانی روستایی در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی ( با سر رسید سه ساله ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1206 1398/02/21 23:59 خريد کالاهاي مورد نياز شبکه توزيع برق از محل اعتبارات عمراني روستايي در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي ( با سر رسيد سه ساله ) مناقصات 98.48 -98.47 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمرانی در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1207 1398/02/21 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (مسکن مهر / براساس طرح ) از محل اعتبارات عمراني در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد سه ساله در محدوده منطقه برق پرند تجدید مناقصه 97.156 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1183 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 97.157 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط كريم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1184 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط كريم تجدید مناقصه 97.162 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1185 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 97.169 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1186 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه مناقصه 98.27 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1187 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.28 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1188 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.29 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1189 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.30 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1190 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت مناقصه 98.31 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1191 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت مناقصه 98.32 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1192 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.33 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1193 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه مناقصه 98.34 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1194 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزكوه مناقصه 98.35 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1195 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 98.36 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1196 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.37 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط كريم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1197 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط كريم مناقصه 98.38 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1198 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 98.39 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1199 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 98.40 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1200 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.41 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1201 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.42 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1202 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.43 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1203 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.44 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1204 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.45 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1205 1398/02/11 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 97.154 : خرید انواع یراق آلات شبکه برق و بالاست (ترانس ) چراغ روشنایی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1182 1397/12/15 23:59 خريد انواع يراق آلات شبکه برق و بالاست (ترانس ) چراغ روشنايي تجدید مناقصه 97.126 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1158 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 97.128 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1159 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 97.129 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1160 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 97.131 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1161 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس تجدید مناقصه 97.136 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1162 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه تجدید مناقصه 97.138 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1163 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک تجدید مناقصه 97.148 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1164 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 97.152 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1165 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.156 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1166 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 97.157 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1167 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 97.158 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1168 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.159 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1169 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.160 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1170 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.161 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1171 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.162 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1172 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 97.163 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1173 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 97.164 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1174 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.166 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1175 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.165 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1176 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.167 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1177 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.168 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1178 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 97.169 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1179 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 97.170 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1180 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.171 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1181 1397/12/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرند مناقصه 98.24 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1156 1397/12/12 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق مناقصه 98.25 : طراحی پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1157 1397/12/12 23:59 طراحي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه ) مناقصه 97.155 : خرید 10.000عدد چراغ کامل LED25 وات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1155 1397/12/05 23:59 خريد 10.000عدد چراغ کامل LED25 وات مناقصه 98.1 : تامین نیروی انسانی برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1132 1397/11/28 23:59 تامين نيروي انساني برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 98.2 : تامین نیروی انسانی اداری و خدماتی در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1133 1397/11/28 23:59 تامين نيروي انساني اداري و خدماتي در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 98.3 : تامین نیروی انسانی حفار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1134 1397/11/28 23:59 تامين نيروي انساني حفار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 98.4 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه و دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1135 1397/11/28 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده مناطق برق فيروزکوه و دماوند مناقصه 98.5 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1136 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 98.6 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1137 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 98.7 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1138 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 98.8 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1139 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 98.9 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1140 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 98.10 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1141 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 98.11 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1142 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 98.12 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1143 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 98.13 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1144 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 98.14 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1145 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 98.15 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1146 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 98.16 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1147 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 98.17 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1148 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 98.18 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط کریم و پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1149 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط کريم و پرند مناقصه 98.19 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1150 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 98.20 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1151 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 98.21 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1152 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 98.22 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1153 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 98.23 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1154 1397/11/28 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 97.153 : اجرای پروژه های بهره برداری ( اصلاح اتصالات سست فیدرهای پرعارضه ) به روش خط گرم در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1131 1397/11/24 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري ( اصلاح اتصالات سست فيدرهاي پرعارضه ) به روش خط گرم در محدوده مناطق برق مناقصه 97.54 : خرید 4 دستگاه بالابر 17 متری همراه با نصب بر روی خودروی 6 تن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1129 1397/10/30 23:59 خريد 4 دستگاه بالابر 17 متري همراه با نصب بر روي خودروي 6 تن مناقصه 97.125 : خرید انواع دیزل ژنراتور kva250 ثابت و kva125 سیار ، http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1130 1397/10/30 23:59 خريد انواع ديزل ژنراتور kva250 ثابت و kva125 سيار ، مناقصه 97.126 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1102 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 97.127 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1103 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.128 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1104 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 97.129 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1105 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 97.130 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1106 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 97.131 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1107 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1108 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.133 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1109 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 97.134 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1110 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 97.135 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1111 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 97.136 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1112 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 97.137 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1113 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 97.138 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1114 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 97.139 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1115 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 97.140 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1116 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 97.141 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1117 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.142 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1118 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.143 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1119 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.144 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1120 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.145 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1121 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.146 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1122 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.147 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1123 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.148 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1124 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.149 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1125 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.150 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1126 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.151 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1127 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 97.152 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1128 1397/10/22 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.124 : خرید انواع کنتاکتور ،استارتر(ایگنیتور)، لامپ بخار سدیم وبخار جیوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1101 1397/10/19 23:59 خريد انواع کنتاکتور,استارتر(ايگنيتور)، لامپ بخار سديم وبخار جيوه مناقصه 97.97 : خرید 300.000مترکابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براساس مشخصات فنی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1100 1397/10/03 23:59 خريد 300.000مترکابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براساس مشخصات فني تجدید مناقصه 97.95 : انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده ستاد و مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1098 1397/09/26 23:59 انجام کليه خدمات حقوقي در محدوده ستاد و مناطق برق مناقصه 97.123 : اجرای پروژه های به روز رسانی ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع برق در محیط GIS در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1099 1397/09/25 23:59 اجراي پروژه هاي به روز رساني ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه هاي توزيع برق در محيط GIS در محدوده مناطق تابعه تجدید مناقصه 97.99 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1085 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 97.100 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1086 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق انديشه تجدید مناقصه 97.101 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1087 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 97.102 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1088 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرديس تجدید مناقصه 97.105 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1089 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 97.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1090 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران تجدید مناقصه 97.107 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1091 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 97.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1092 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کريم تجدید مناقصه 97.109 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1093 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن تجدید مناقصه 97.110 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1094 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 97.113 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1095 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فيروزکوه تجدید مناقصه 97.116 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1096 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان تجدید مناقصه 97.117 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1097 1397/09/24 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات 97.122 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (برق رسانی به روستای سرخدشت ) در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1084 1397/09/13 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (برق رساني به روستاي سرخدشت) در محدوده منطقه برق فيروزکوه 97.121 : نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای ( توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق تابعه در دو حوزه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1083 1397/08/22 23:59 نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي ( توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) در محدوده مناطق تابعه در دو حوزه مناقصه 97.98 : اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1082 1397/08/12 23:59 اجراي پروژه چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي مناقصه 97.99 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1060 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 97.100 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1061 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 97.101 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1062 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 97.102 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1063 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.103 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کریم – شهر جدید پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1064 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کريم – شهر جديد پرند مناقصه 97.104 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1065 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 97.105 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1066 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1067 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 97.107 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1068 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 97.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1069 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 97.109 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1070 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 97.110 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1071 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 97.111 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1072 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 97.112 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1073 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.113 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1074 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 97.114 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1075 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 97.115 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1076 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 97.116 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1077 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 97.117 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1078 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.118 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1079 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.119 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1080 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.120 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1081 1397/08/09 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.95 : انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده ستاد و مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1059 1397/07/18 23:55 انجام کليه خدمات حقوقي در محدوده ستاد و مناطق برق مناقصه 97.96 : خرید 2000دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم هوشمند ولتاژ ثانویه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1058 1397/06/24 23:59 خريد 2000دستگاه کنتور سه فاز اتصال غير مستقيم هوشمند ولتاژ ثانويه مناقصه 97.58 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1021 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 97.59 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1022 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 97.60 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1023 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.61 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1024 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.62 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1025 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 97.63 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1026 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 97.64 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1027 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 97.65 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1028 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 97.66 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1029 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 97.67 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1030 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 97.68 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1031 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.69 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1032 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 97.70 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1033 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 97.71 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1034 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.72 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1035 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.73 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1036 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.74 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1037 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناوردر محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.75 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1038 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.76 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1039 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.77 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1040 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.78 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1041 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 97.79 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1042 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 97.80 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1043 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 97.81 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1044 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 97.82 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1045 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 97.83 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1046 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 97.84 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1047 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.85 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1048 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.86 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1049 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 97.87 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1050 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.88 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1051 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.89 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1052 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.90 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1053 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.91 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1054 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 97.92 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1055 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 97.93 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1056 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.94 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1057 1397/05/16 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.52 : خرید انواع کنتور تکفاز وسه فاز براساس مشخصات فنی اعلام شده http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1018 1397/05/10 23:59 خريد انواع کنتور تکفاز وسه فاز براساس مشخصات فني اعلام شده مناقصه 97.55 : خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف انشعابات (4*10-4*6-1*6+6)براساس مشخصات فني http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1019 1397/05/10 23:59 خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف انشعابات (4*10-4*6-1*6+6)براساس مشخصات فني مناقصه 97.57 : خرید کابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براساس مشخصات فنی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1020 1397/05/10 23:59 خريد کابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 براساس مشخصات فني مناقصه 97.56 : نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1017 1397/04/14 23:55 نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه مناقصه 97.53 : واگذاری آزمایش ، بازرسی ، اصلاح و تعویض لوازم اندازه گیری ( کنتور ) و تعویض ترانس جریان در محدوده شرکت در چهار حوزه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1016 1397/03/28 23:55 واگذاري آزمايش ، بازرسي ، اصلاح و تعويض لوازم اندازه گيري ( کنتور ) و تعويض ترانس جريان در محدوده شرکت در چهار حوزه مناقصه 97.51 : خرید انواع ترانسفورماتورهای هوائی و زمینی کم تلفات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1015 1397/02/19 23:59 خريد انواع ترانسفورماتورهاي هوائي و زميني کم تلفات مناقصه 97.50 : خرید 4900 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1014 1397/01/14 23:59 خريد 4900 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC ) چند تعرفه چهار گوش بدون قاب 97.26 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=973 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر 97.27 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=974 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاكدشت مناقصه 97.28 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرديس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=975 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.29 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم- شهر جديد پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=976 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم- شهر جديد پرند مناقصه 97.30 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پيشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=977 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 97.31 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=978 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.32 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=979 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 97.33 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=980 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 97.34 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=981 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم مناقصه 97.35 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=982 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 97.36 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=983 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 97.37 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=984 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 97.38 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهريار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=985 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.39 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=986 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فيروزكوه مناقصه 97.40 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=987 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچك مناقصه 97.41 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق كهريزك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=988 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق كهريزك مناقصه 97.42 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=989 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 97.43 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=990 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.44 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=991 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.45 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=992 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامين تجديد مناقصه 96.155 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=993 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.46 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=994 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت مناقصه 97.47 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=995 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.48 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=996 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 97.49 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=997 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجديد مناقصه 96.206 : اجراي پرو‍ژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=998 1397/01/07 23:59 اجراي پرو‍ژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاكدشت تجديد مناقصه 96.207 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=999 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق پاكدشت تجديد مناقصه 96.208 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق پيشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1000 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق پيشوا تجديد مناقصه 96.209 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق شهرري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1001 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق شهرري تجديد مناقصه 96.210 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق شهرري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1002 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق شهرري تجديد مناقصه 96.211 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق كهريزك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1003 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق كهريزك تجديد مناقصه 96.213 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق رباط كريم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1004 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق رباط كريم تجديد مناقصه 96.214 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1005 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق بوستان تجديد مناقصه 96.215 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1006 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق چهاردانگه تجديد مناقصه 96.218 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق انديشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1007 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق انديشه تجديد مناقصه 96.220 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1008 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق ملارد تجديد مناقصه 96.222 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1009 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق پاكدشت تجديد مناقصه 96.223 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1010 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق ورامين تجديد مناقصه 96.125 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق كهريزك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1011 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق كهريزك تجديد مناقصه 96.129 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1012 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق بوستان تجديد مناقصه 96.132 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=1013 1397/01/07 23:59 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث وبهينه سازي شبكه هاي توزيع براساس طرح منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.25 : اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=972 1396/12/23 23:59 اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه هاي کامپيوتري مناقصه 96.226 : خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی و سیم آلومینیوم روکش دار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=971 1396/12/22 23:59 خريد کابل خودنگهدار آلومينيومي و سيم آلومينيوم روکش دار مناقصه 97.24 : طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (در دو حوزه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=970 1396/12/02 23:59 طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (در دو حوزه) مناقصه 96.198 : خرید انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=965 1396/11/30 23:59 خريد انواع کليد کل اتوماتيک فشار ضعيف مناقصه 96.199 : خرید تجهیزات شبکه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=966 1396/11/30 23:59 خريد تجهيزات شبکه مناقصه 96.200 : خرید انواع لوازم روشنایی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=967 1396/11/30 23:59 خريد انواع لوازم روشنايي مناقصه 96.201 : خرید انواع یراق آلات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=968 1396/11/30 23:59 خريد انواع يراق آلات مناقصه 96.202 : خرید انواع مفصل و سرکابل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=969 1396/11/30 23:59 خريد انواع مفصل و سرکابل مناقصه 97.4 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه و دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=945 1396/11/25 23:59 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده مناطق برق فيروزکوه و دماوند مناقصه 97.5 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=946 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 97.6 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=947 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 97.7 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=948 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 97.8 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=949 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 97.9 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=950 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 97.10 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=951 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 97.11 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=952 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 97.12 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=953 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 97.13 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=954 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 97.14 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=955 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 97.15 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=956 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 97.16 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=957 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 97.17 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=958 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 97.18 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=959 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 97.19 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=960 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 97.20 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=961 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 97.21 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=962 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 97.22 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=963 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 97.23 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=964 1396/11/25 23:59 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 96.225 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق ملارد از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=941 1396/11/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق ملارد از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) تجدید مناقصه 96.189 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 2 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=942 1396/11/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 2 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) تجدید مناقصه 96.192 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 5 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=943 1396/11/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 5 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) تجدید مناقصه 96.193 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 6 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=944 1396/11/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 6 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 97.1 : تامین نیروی انسانی خدماتی اداری در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=938 1396/11/14 18:00 تامين نيروي انساني خدماتي اداري در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 97.2 : تامین نیروی انسانی برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=939 1396/11/14 18:00 تامين نيروي انساني برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 97.3 : تامین نیروی انسانی حفار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=940 1396/11/14 18:00 تامين نيروي انساني حفار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 96.204 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=912 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.205 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=913 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 96.206 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=914 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.207 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=915 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.208 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=916 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 96.209 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=917 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.210 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=918 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.211 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=919 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 96.212 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=920 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 96.213 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=921 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 96.214 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=922 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 96.215 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=923 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 96.216 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=924 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 96.217 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=925 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 96.218 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=926 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 96.219 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=927 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 96.220 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=928 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.221 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=929 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.222 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=930 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.223 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=931 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 96.125 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=932 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک تجدید مناقصه 96.129 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=933 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان تجدید مناقصه 96.132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=934 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 96.185 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=935 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات تجدید مناقصه 96.155 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=936 1396/11/14 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 96.224 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=937 1396/11/14 16:30 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 96.196 : خرید تعداد پنج دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری سیار 100کیلو وات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=910 1396/11/01 16:30 خريد تعداد پنج دستگاه ديزل ژنراتور اضطراري سيار 100کيلو وات مناقصه 96.197 : خرید تعداد 8.000 دستگاه کنتور دیجیتال سه فاز اتصال مستقیم (DC) چند تعرفه چهارگوش (بدون قاب) از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=911 1396/11/01 16:30 خريد تعداد 8.000 دستگاه کنتور ديجيتال سه فاز اتصال مستقيم (DC) چند تعرفه چهارگوش (بدون قاب) به شرح ذيل از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.157 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ری – قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=889 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ري – قرچک مناقصه 96.158 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق کهریزک – گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=890 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق کهريزک – گلستان مناقصه 96.159 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق خاوران – ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=891 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق خاوران – ورامين مناقصه 96.160 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پیشوا – بوستان – اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=892 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پيشوا – بوستان – اسلامشهر مناقصه 96.161 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رباط کریم – چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=895 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رباط کريم – چهاردانگه مناقصه 96.162 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق لواسانات - دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=896 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق لواسانات - دماوند مناقصه 96.163 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رودهن – پردیس – فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=897 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رودهن – پرديس – فيروزکوه مناقصه 96.164 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرقدس – اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=898 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرقدس – انديشه مناقصه 96.165 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=899 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 96.166 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=900 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.55 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق ری – کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=901 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق ري – کهريزک مناقصه 96.56 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق اسلامشهر – گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=902 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق اسلامشهر – گلستان مناقصه 96.57 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق بوستان ، پرند، رباط کریم ، ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=903 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق بوستان ، پرند، رباط کريم ، ملارد مناقصه 96.58 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق چهاردانگه ، خاوران ، قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=904 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق چهاردانگه ، خاوران ، قرچک مناقصه 96.59 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق پاکدشت، پیشوا، ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=905 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق پاکدشت، پيشوا، ورامين مناقصه 96.60 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق دماوند ، پردیس ، رودهن، فیروزکوه، لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=906 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق دماوند ، پرديس ، رودهن، فيروزکوه، لواسانات مناقصه 96.61 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق اندیشه ، شهرقدس ، شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=907 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازي بار فيدر هاي فشار ضعيف ) در محدوده مناطق برق انديشه ، شهرقدس ، شهريار مناقصه 96.167 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=908 1396/10/05 23:59 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.194 : اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی ) درختان معارض شبکه های هوایی به تعداد 62500 اصله در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=888 1396/09/08 16:30 اجراي پروژه هاي هرس (شاخه زني ) درختان معارض شبکه هاي هوايي به تعداد 62500 اصله در محدوده مناطق مناقصه 96.188 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 1 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=881 1396/08/27 18:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 1 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.189 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 2 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=882 1396/08/27 18:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 2 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.191 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک4 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=883 1396/08/27 18:30 ا اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک4 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.190 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 3 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=884 1396/08/27 18:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 3 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.192 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 5 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=885 1396/08/27 18:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 5 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.193 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس – پک 6 از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=886 1396/08/27 18:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس – پک 6 از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) تجدید مناقصه 96.178 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پاکدشت از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=887 1396/08/27 18:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پاکدشت از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) تجدید مناقصه 96.102 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=854 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق رباط کريم تجدید مناقصه 96.104 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=855 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق گلستان تجدید مناقصه 96.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=856 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق ملارد تجدید مناقصه 96.154 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=857 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 96.155 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=858 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق بوستان تجدید مناقصه 96.156 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=859 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.180 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=860 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 96.181 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=861 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 96.182 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=862 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 96.183 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=863 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (بصورت شناور) در محدوده منطقه برق شهرقدس تجدید مناقصه 96.80 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=864 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان تجدید مناقصه 96.91 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=865 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد تجدید مناقصه 96.114 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=866 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 96.115 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=867 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 96.117 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=868 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 96.122 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=869 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا تجدید مناقصه 96.124 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=870 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري تجدید مناقصه 96.125 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=871 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک تجدید مناقصه 96.127 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=872 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر تجدید مناقصه 96.129 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=873 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان تجدید مناقصه 96.130 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=874 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان تجدید مناقصه 96.131 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=875 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 96.132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=876 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 96.184 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=877 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 96.185 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=878 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 96.186 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=879 1396/08/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.143 : اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=853 1396/08/03 16:30 اجراي پروژه چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي مناقصه 96.168 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم - شهر جدید پرند ( پک 1 ) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=841 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم - شهر جديد پرند ( پک 1 ) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.169 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم- شهر جدید پرند ( پک 2) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=842 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم- شهر جديد پرند ( پک 2) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.170 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم- شهر جدید پرند ( پک 3) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=843 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم- شهر جديد پرند ( پک 3) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.171 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم- شهر جدید پرند ( پک 4) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=844 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم- شهر جديد پرند ( پک 4) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.172 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس ( پک 1) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=845 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس ( پک 1) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.173 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پردیس ( پک 2) از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=846 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پرديس ( پک 2) از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.174 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق اسلامشهر از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=847 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق اسلامشهر از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.175 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رودهن از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=848 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رودهن از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.176 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق دماوند از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=849 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق دماوند از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.177 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق فیروزکوه از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=850 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق فيروزکوه از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.178 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پاکدشت از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=851 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پاکدشت از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.179 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پیشوا از محل اعتبارات عمرانی (در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=852 1396/07/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پيشوا از محل اعتبارات عمراني (در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي) مناقصه 96.144 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=823 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کريم (پرند ) مناقصه 96.145 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=824 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کريم (پرند ) مناقصه 96.146 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=825 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کريم (پرند ) مناقصه 96.147 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=826 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کريم (پرند ) مناقصه 96.148 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=827 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رباط کريم (پرند ) مناقصه 96.149 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=828 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.150 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=829 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.151 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=830 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 96.152 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق اسلامشهر (ضیاء آباد) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=831 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق اسلامشهر (ضياء آباد) مناقصه 96.153 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=832 1396/06/15 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع همراه با طرح (مسکن مهر ) در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.154 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=833 1396/06/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.155 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=834 1396/06/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 96.156 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=835 1396/06/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس تجدید مناقصه 96.102 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=836 1396/06/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم تجدید مناقصه 96.104 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=837 1396/06/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق گلستان تجدید مناقصه 96.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=838 1396/06/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس تجدید مناقصه 96.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=839 1396/06/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.114 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=789 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 96.115 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=790 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 96.116 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=791 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.117 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=792 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.118 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=793 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.119 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=794 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 96.120 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=795 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 96.121 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=796 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 96.122 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=797 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 96.123 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=798 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.124 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=799 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.125 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=800 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 96.126 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=801 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 96.127 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=802 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 96.128 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=803 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر 96.129 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=804 1396/06/08 18:00 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 96.130 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=805 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 96.131 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=806 1396/06/08 18:00 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 96.132 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=807 1396/06/08 18:00 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 96.133 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=808 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 96.134 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=809 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.135 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=810 1396/06/08 18:00 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.136 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=811 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.137 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=812 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.138 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=813 1396/06/08 18:00 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 96.139 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=814 1396/06/08 18:00 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 96.140 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=815 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 96.141 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=816 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 96.142 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=817 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 96.77 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=818 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند تجدید مناقصه 96.80 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=819 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان تجدید مناقصه 96.87 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=820 1396/06/08 18:00 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک تجدید مناقصه 96.91 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=821 1396/06/08 18:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.113 : اجرای پروژه های به روزرسانی ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع برق در محیط GIS در محدوده مناطق برق شرکت توزیع نیروی برق استان تهران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=788 1396/05/18 16:30 اجراي پروژه هاي به روزرساني ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه هاي توزيع برق در محيط GIS در محدوده مناطق برق شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مناقصه شماره 96/112 : نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق ( دردو حوزه ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=787 1396/05/10 16:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي (توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) در محدوده مناطق ( دردو حوزه ) مناقصه 96.93 : خرید 000ر22 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش (با قاب و بدون قاب ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=781 1396/05/02 16:30 خريد 000ر22 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC ) چند تعرفه چهار گوش (با قاب و بدون قاب ) مناقصه 96.94 : خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=782 1396/05/02 16:30 خريد انواع کابل انشعاب مسي پروتودور مناقصه 96.95 : خرید انواع کلمپ انشعاب و وینچ کلمپ و دستک انشعاب و انواع ترانس چراغ و کنتاکتور روشنایی و انواع فوزیبل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=783 1396/05/02 16:30 خريد انواع کلمپ انشعاب و وينچ کلمپ و دستک انشعاب و انواع ترانس چراغ و کنتاکتور روشنايي و انواع فوزيبل مناقصه 96.96 : خرید پلمپ قفلی – بکسلی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=784 1396/05/02 16:30 خريد پلمپ قفلي – بکسلي 96.111 : خرید انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=786 1396/05/02 16:30 خريد انواع کليد کل اتوماتيک فشار ضعيف مناقصه 96.97 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=767 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 96.98 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=768 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق پيشوا مناقصه 96.99 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=769 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق قرچک مناقصه 96.100 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=770 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق خاوران مناقصه 96.101 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=771 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق شهرري مناقصه 96.102 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=772 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق رباط کريم مناقصه 96.103 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رباط کریم (پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=773 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق رباط کريم (پرند) مناقصه 96.105 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=775 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق شهريار مناقصه 96.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=776 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق شهرقدس مناقصه 96.107 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=777 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق انديشه مناقصه 96.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=778 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق ملارد مناقصه 96.109 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=779 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق فيروزکوه مناقصه 96.110 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=780 1396/04/24 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدود ه منطقه برق رودهن مناقصه 96.63 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=737 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.64 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=738 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.65 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=739 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.66 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم (پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=740 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم (پرند) مناقصه 96.67 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=741 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 96.68 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=742 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 96.69 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=743 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 96.70 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=744 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 96.71 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=745 1396/03/30 16:30 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.72 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=746 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.73 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=747 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.74 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=748 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.75 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=749 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.76 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=750 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.77 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=751 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 96.78 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=752 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 96.79 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=753 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 96.80 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=754 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 96.81 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=755 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 96.82 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=756 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 96.83 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=757 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 96.84 : جرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=758 1396/03/30 16:30 جراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 96.85 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=759 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 96.86 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=760 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 96.87 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=761 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 96.88 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=762 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 96.89 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=763 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 96.90 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=764 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.91 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=765 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.92 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=766 1396/03/30 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.62 : اجرای پروژه های خرید و نصب انواع بانک خازن ثابت در شبکه 20کیلوولت همراه با تجهیزات در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=736 1396/03/24 16:30 اجراي پروژه هاي خريد و نصب انواع بانک خازن ثابت در شبکه 20کيلوولت همراه با تجهيزات در محدوده مناطق برق مناقصه 96.54 : خرید یک دستگاه SAN STORAGE http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=735 1396/03/22 16:30 خريد يک دستگاه SAN STORAGE مناقصه 96.44 : نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=734 1396/03/10 16:30 نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه مناقصه 96.45 : خرید تعداد 100.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه چهارگوش بدون قاب مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=725 1396/02/20 17:00 خريد تعداد 100.000 دستگاه کنتور تکفاز ديجيتالي چند تعرفه چهارگوش بدون قاب مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.46 : خرید انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=726 1396/02/20 17:00 خريد انواع ترانسفورماتور هوايي کم تلفات مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.47 : خرید انواع تابلو فشار ضعیف و شالتر مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=727 1396/02/20 17:00 خريد انواع تابلو فشار ضعيف و شالتر مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.48 : نسبت به خرید انواع پایه های بتنی چهارگوش ، سکوی بتنی ، فونداسیون مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=728 1396/02/20 17:00 نسبت به خريد انواع پايه هاي بتني چهارگوش ، سکوي بتني ، فونداسيون مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.49 : خرید انواع چراغ و بازویی چراغ و پایه های فلزی روشنایی مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=729 1396/02/20 17:00 خريد انواع چراغ و بازويي چراغ و پايه هاي فلزي روشنايي مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.50 : خرید انواع کابلهای فشار ضعیف ،خودنگهدار و سیمهای روکشدار مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=730 1396/02/20 17:00 خريد انواع کابلهاي فشار ضعيف ،خودنگهدار و سيمهاي روکشدار مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.51 : خرید انواع ( کلید ، سکسیونر ، ریکلوزر ، آشکارساز هوشمند هوایی ) مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=731 1396/02/20 17:00 خريد انواع ( کليد ، سکسيونر ، ريکلوزر ، آشکارساز هوشمند هوايي ) مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.52 : خرید انواع مقره ، برقگیر ،کات اوت و سرکابل هوایی مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=732 1396/02/20 17:00 خريد انواع مقره ، برقگير ،کات اوت و سرکابل هوايي مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.53 : خرید انواع یراق آلات ، کلمپ ، کابلشو و پلمپ مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=733 1396/02/20 17:00 خريد انواع يراق آلات ، کلمپ ، کابلشو وپلمپ مورد نياز پروژه هاي مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي مناقصه 96.41 : خرید تجهیزات شبکه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=722 1396/02/18 16:30 خريد تجهيزات شبکه مناقصه 96.42 : خرید 000ر60 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش باقاب و بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=723 1396/02/18 16:30 خريد 000ر60 دستگاه کنتور ديجيتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش باقاب و بدون قاب مناقصه 96.43 : تعمیر انواع ترانسفورماتور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=724 1396/02/17 16:30 تعمير انواع ترانسفورماتور مناقصه 96.26 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=702 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده پاکدشت مناقصه 96.27 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=703 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده دماوند مناقصه 96.28 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=704 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده اسلامشهر مناقصه 96.29 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=705 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده چهاردانگه مناقصه 96.30 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=706 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده لواسانات مناقصه 96.31 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=707 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده پرديس مناقصه 96.32 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=708 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده کهريزک مناقصه 96.33 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=709 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.34 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=710 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.35 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=711 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 96.36 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=712 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.37 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=713 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 96.38 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=714 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 96.39 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=715 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 96.40 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=716 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات تجدید مناقصه 95.135 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=717 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان تجدید مناقصه 95.138 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=718 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک تجدید مناقصه 95.139 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=719 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 95.142 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=720 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 95.146 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=721 1396/01/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 96.24 : نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه های کامپیوتری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=700 1395/12/05 16:30 نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبکه هاي کامپيوتري مناقصه 96.25 : اجرای عملیات نگهداری ، بهینه سازی ، پشتیبانی و تعمیرات شبکه ارتباطات صوتی و تجهیزات بیسیم ( VHF) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=701 1395/12/05 16:30 اجراي عمليات نگهداري ، بهينه سازي ، پشتيباني و تعميرات شبکه ارتباطات صوتي و تجهيزات بيسيم ( VHF) مناقصه 96.1 : تامین نیروی انسانی(اداری خدماتی ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=696 1395/11/30 16:30 تامين نيروي انساني(اداري خدماتي ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 96.2 : تامین نیروی انسانی(برقکار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=697 1395/11/30 16:30 تامين نيروي انساني(برقکار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 96.3 : تامین نیروی انسانی(حفار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=698 1395/11/30 16:30 تامين نيروي انساني(حفار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت تجدید مناقصه 95.56 : اجرای پروژه های تهیه و نصب و راه اندازی 45 کیلومتر فیبر نوری در محدوده مناطق برق (فیروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامین ، گلستان ، بوستان ، رباط کریم ، قرچک ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=699 1395/11/30 16:30 اجراي پروژه هاي تهيه و نصب و راه اندازي 45 کيلومتر فيبر نوري در محدوده مناطق برق (فيروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامين ، گلستان ، بوستان ، رباط کريم ، قرچک ) مناقصه 96.4 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=676 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده مناطق برق فيروزکوه ، دماوند مناقصه 96.5 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=677 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 96.6 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=678 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 96.7 : آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=679 1395/11/18 16:30 آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 96.8 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=680 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 96.9 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=681 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 96.10 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=682 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 96.11 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=683 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 96.12 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=684 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 96.13 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=685 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 96.14 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=686 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 96.15 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=687 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 96.16 : اژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=688 1395/11/18 16:30 اژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 96.17 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=689 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 96.18 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=690 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 96.19 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=691 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 96.20 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=692 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 96.21 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=693 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 96.22 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=694 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 96.23 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=695 1395/11/18 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.132 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=649 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 95.133 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=650 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 95.134 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=651 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 95.135 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=652 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 95.136 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=653 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 95.137 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=654 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 95.138 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=655 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.139 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=656 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 95.140 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=657 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.141 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=658 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.142 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=659 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.143 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=660 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 95.144 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=661 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 95.145 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=662 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 95.146 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=663 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 95.147 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=664 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 95.148 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=665 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهر جديد پرند) مناقصه 95.149 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=666 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.151 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=667 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 95.152 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=668 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.153 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=669 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 95.154 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=670 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک تجدید مناقصه 95.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=671 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کريم تجدید مناقصه 95.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=672 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس تجدید مناقصه 95.110 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=673 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 95.113 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=674 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد تجدید مناقصه 95.114 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=675 1395/10/25 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.150 : طراحی پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=648 1395/10/18 16:30 طراحي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه ) مناقصه 95.100 : اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=637 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي خدمات نگهداري تجهيزات شبکه مايکروويو مناقصه 95.122 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=638 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 95.123 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=639 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.124 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پاکدشت - پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=640 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق پاکدشت - پيشوا مناقصه 95.125 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=641 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 95.126 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس - لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=642 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق پرديس - لواسانات مناقصه 95.127 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=643 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 95.128 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق دماوند – رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=644 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق دماوند – رودهن مناقصه 95.129 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=645 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 95.130 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=646 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 95.131 : اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق بوستان و گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=647 1395/08/30 16:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق بوستان و گلستان مناقصه 95.106 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=621 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 95.107 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=622 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 95.108 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=623 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 95.109 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=624 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 95.110 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=625 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 95.111 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=626 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 95.112 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=627 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 95.113 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=628 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 95.114 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=629 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.115 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=630 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.116 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=631 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 95.117 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=632 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.118 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=633 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 95.119 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=634 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 95.120 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=635 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 95.121 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=636 1395/08/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 95.84 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=619 1395/08/05 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي کامپيوتري Passive مناقصه 95.105 : اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=620 1395/08/05 16:30 اجراي پروژه چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي مناقصه 95.101 : خريد انواع پايه بتوني چهار گوش http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=615 1395/07/17 16:30 خريد انواع پايه بتوني چهار گوش مناقصه 95.102 : خرید انواع مفصل و سرکابل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=616 1395/07/17 16:30 خريد انواع مفصل و سرکابل مناقصه 95.103 : خرید کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعیف 25+25+70+70*3 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=617 1395/07/17 16:30 خريد کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعيف 25+25+70+70*3 مناقصه 95.104 : خرید 000ر60 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=618 1395/07/17 16:30 خريد 000ر60 دستگاه کنتور ديجيتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش مناقصه 95.81 : خرید انواع لامپ بخار سدیم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=612 1395/06/27 16:30 خريد انواع لامپ بخار سديم مناقصه 95.82 : خرید انواع ترانس چراغ خیابانی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=613 1395/06/27 16:30 خريد انواع ترانس چراغ خياباني مناقصه 95.83 : خرید انواع کنتاکتور روشنایی و ساعت فرمان نجومی و استارتر (ایگنیتور) 400-70 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=614 1395/06/27 16:30 خريد انواع کنتاکتور روشنايي و ساعت فرمان نجومي و استارتر (ايگنيتور) 400-70 مناقصه 95.85 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=597 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 95.86 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=598 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 95.87 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=599 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 95.88 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=600 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 95.89 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=601 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 95.90 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=602 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهر جديد پرند) مناقصه 95.91 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=603 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 95.92 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=604 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 95.93 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=605 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 95.94 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=606 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 95.95 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=607 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 95.96 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=608 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.97 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=609 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 95.98 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=610 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 95.99 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=611 1395/06/23 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس 95.65 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=580 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق چهاردانگه 95.66 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=581 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق اسلامشهر 95.67 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رودهن - لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=582 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رودهن - لواسانات 95.68 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=583 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پرديس 95.69 : اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=584 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي وبهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهريار 95.70 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=585 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد 95.71 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق اندیشه - شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=586 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق انديشه - شهرقدس 95.72 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=587 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق رباط کريم 95.73 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق بوستان - گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=588 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق بوستان - گلستان 95.74 : اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=589 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي وبهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهرري 95.75 : اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=590 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي وبهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ورامين 95.76 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=591 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق قرچک 95.77 : اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=592 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي وبهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پاکدشت 95.78 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=593 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق کهريزک 95.79 : اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق فیروزکوه - دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=594 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق فيروزکوه - دماوند 95.80 : اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پیشوا - خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=595 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي بازسازي وبهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پيشوا - خاوران 95.56 : اجرای پروژه های تهیه و نصب و راه اندازی 45 کیلومتر فیبر نوری در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامین ، گلستان ، بوستان ، رباط کریم ، قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=596 1395/06/03 16:30 اجراي پروژه هاي تهيه و نصب و راه اندازي 45 کيلومتر فيبر نوري در محدوده مناطق برق فيروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامين ، گلستان ، بوستان ، رباط کريم ، قرچک مناقصه 95.57 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=572 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.58 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=573 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.59 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=574 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.60 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=575 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.61 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=576 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.62 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=577 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 95.63 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=578 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.64 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=579 1395/05/27 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 95.55 : نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی ) در محدوده مناطق ( در دو گروه ) تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=571 1395/05/16 16:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (کنترل و بازرسي ) در محدوده مناطق ( در دو گروه ) تحت پوشش شرکت مناقصه 95.54 : نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=569 1395/04/15 16:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي (توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) مناقصه 95.55 : نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=570 1395/04/15 16:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (کنترل و بازرسي ) مناقصه 95.46 : خرید 3600دستگاه کنتور هوشمند (دیماندی ولتاژ اولیه و هوشمند سه فاز مسقیم و غیر مسقیم ) براساس مشخصات فنی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=561 1395/04/01 16:30 خريد 3600دستگاه کنتور هوشمند (ديماندي ولتاژ اوليه و هوشمند سه فاز مسقيم و غير مسقيم ) براساس مشخصات فني مناقصه 95.47 : اجرای پروژه های خرید و نصب 15 دستگاه اتوریکلوزر مجهز به پایانه های راه دور و سیستم مخابراتی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=562 1395/04/01 16:30 اجراي پروژه هاي خريد و نصب 15 دستگاه اتوريکلوزر مجهز به پايانه هاي راه دور و سيستم مخابراتي مناقصه 95.48 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=563 1395/04/01 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهر جديد پرند ) مناقصه 95.49 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=564 1395/04/01 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.50 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=565 1395/04/01 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.51 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=566 1395/04/01 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 95.53 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=568 1395/04/01 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 95.42 : خرید انواع کابل مسی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=558 1395/02/25 16:30 خريد انواع کابل مسي مناقصه 95.43 : خرید کنتور دیجیتال http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=559 1395/02/25 16:30 خريد کنتور ديجيتال مناقصه 95.45 : خرید 000ر8 دستگاه کنتور دیجیتالی تک فاز چند تعرفه بدون قاب از محل اعتبارات عمرانی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=560 1395/02/25 16:30 خريد 000ر8 دستگاه کنتور ديجيتالي تک فاز چند تعرفه بدون قاب از محل اعتبارات عمراني 95.44 : نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=557 1395/02/15 16:30 نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه مناقصه دومین تجدید 95.16 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=555 1395/01/29 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 95.26 : انجام مطالعات طرح جامع مخابراتی با افق دید 10 ساله با رویکرد شبکه هوشمند در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=556 1395/01/29 16:30 انجام مطالعات طرح جامع مخابراتي با افق ديد 10 ساله با رويکرد شبکه هوشمند در محدوده مناطق برق مناقصه 95.36 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر ( پارس سازه نوید ، کوزو (زون 1) ، کوزو ( زون 5) ، صندوق تعاون ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=549 1395/01/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديد پرند ) از محل اعتبارات عمراني با موضوع طرح هاي تامين برق مسکن مهر ( پارس سازه نويد ، کوزو (زون 1) ، کوزو ( زون 5) ، صندوق تعاون ) مناقصه 95.37 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (مپسا 5 (زون 32) – مپسا 5 (زون 20) – کوزو (زون2) – ارنا عمران ایستا – توسعه گران زیر ساخت اری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=550 1395/01/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديد پرند ) از محل اعتبارات عمراني با موضوع طرح هاي تامين برق مسکن مهر (مپسا 5 (زون 32) – مپسا 5 (زون 20) – کوزو (زون2) – ارنا عمران ايستا – توسعه گران زير ساخت ارين- تعاوني برق جنوب شرق – سازانه بتن (زون G ) – کارگران ايران تاير فاز جنوبي) مناقصه 95.38 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (کوزو (زون 4) – پولاد پادیر 2 – جهاندیده 2) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=551 1395/01/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديد پرند ) از محل اعتبارات عمراني با موضوع طرح هاي تامين برق مسکن مهر (کوزو (زون 4) – پولاد پادير 2 – جهانديده 2) مناقصه 95.39 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (جهاندیده 1 – ابصار – آبادگران ری نو – اسکان سازان پردیس- سازانه بتن (زونM )) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=552 1395/01/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديد پرند ) از محل اعتبارات عمراني با موضوع طرح هاي تامين برق مسکن مهر (جهانديده 1 – ابصار – آبادگران ري نو – اسکان سازان پرديس- سازانه بتن (زونM )) مناقصه 95.40 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (تکسام –توسار 2- هسا (4 شمالی)) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=553 1395/01/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديد پرند ) از محل اعتبارات عمراني با موضوع طرح هاي تامين برق مسکن مهر (تکسام –توسار 2- هسا (4 شمالي)) مناقصه 95.41 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (سازانه بتن – هسا (4 جنوبی) ابنیه پردازش میثاق 1) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=554 1395/01/15 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديد پرند ) از محل اعتبارات عمراني با موضوع طرح هاي تامين برق مسکن مهر (سازانه بتن – هسا (4 جنوبي) ابنيه پردازش ميثاق 1) تجدید مناقصه 95.7 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=545 1394/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا تجدید مناقصه 95.16 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=546 1394/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين تجدید مناقصه 95.18 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=547 1394/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 95.19 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=548 1394/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 95.27 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=536 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 95.28 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=537 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 95.29 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=538 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.30 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=539 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 95.31 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=540 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 95.32 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=541 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 95.33 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=542 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 95.34 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=543 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.35 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=544 1394/12/09 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 95.1 : تامین نیروی انسانی اداری خدماتی در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=532 1394/11/25 16:30 تامين نيروي انساني اداري خدماتي در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 95.2 : تامین نیروی انسانی برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=533 1394/11/25 16:30 تامين نيروي انساني برقکار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 95.3 : تامین نیروی انسانی حفار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=534 1394/11/25 16:30 تامين نيروي انساني حفار در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه شماره 95.4 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=511 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 95.5 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=512 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 95.6 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=513 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 95.8 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=515 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 95.9 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=516 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق بوستان 95.10 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=517 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 95.11 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=518 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 95.12 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=519 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 95.13 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پردیس (بومهن) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=520 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرديس (بومهن) مناقصه 95.14 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=521 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 95.15 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=522 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 95.16 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=523 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 95.17 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=524 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 95.18 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=525 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 95.19 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=526 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 95.20 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=527 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 95.21 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=528 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 95.22 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=529 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 95.23 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=530 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 95.24 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=531 1394/11/20 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 94.102 : خرید 000ر18 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب از محل اعتبارات عمرانی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=510 1394/11/05 16:30 خريد 000ر18 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه ديجيتالي چهارگوش بدون قاب از محل اعتبارات عمراني مناقصه 94.101 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد در دو حوزه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=509 1394/10/16 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد در دو حوزه مناقصه 94.100 : طراحی پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دوحوزه ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=508 1394/09/14 16:30 طراحي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دوحوزه ) تجدید مناقصه 93/94 : اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=507 1394/07/11 16:30 اجراي چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي مناقصه 94.96 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( احداث سه فیدر ) در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=503 1394/06/18 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( احداث سه فيدر ) در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 94.97 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( احداث سه فیدر ) در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=504 1394/06/18 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( احداث سه فيدر ) در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 94.98 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( احداث دو فیدر ) در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=505 1394/06/18 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ( احداث دو فيدر ) در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 94.99 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=506 1394/06/18 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه تجدید مناقصه 94.48 : خرید مودم قرائت از راه دور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=499 1394/06/11 16:30 خريد مودم قرائت از راه دور مناقصه 94.92 : خرید کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار فشارضعیف و وینچ کلمپ http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=500 1394/06/11 16:30 خريد کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار فشارضعيف و وينچ کلمپ مناقصه 94/94 : خرید کابل خودنگهدار فشارضعیف 25-50+16+70*3 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=501 1394/06/11 16:30 خريد کابل خودنگهدار فشارضعيف 25-50+16+70*3 مناقصه 95/94 : خرید انواع پایه بتونی چهارگوش http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=502 1394/06/11 16:30 خريد انواع پايه بتوني چهارگوش مناقصه 94.93 : اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=498 1394/06/07 16:30 اجراي چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي تجدید مناقصه 94.73 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرری – گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=489 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرري – گلستان تجدید مناقصه 94.78 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق دماوند – فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=490 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق دماوند – فيروزکوه تجدید مناقصه 94.79 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس – لواسانات – رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=491 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق پرديس – لواسانات – رودهن تجدید مناقصه 94.81 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=492 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – رباط کريم تجدید مناقصه 94.83 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق ورامین – پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=493 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق ورامين – پيشوا تجدید مناقصه 94.84 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق خاوران – قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=494 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق خاوران – قرچک تجدید مناقصه 94.85 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=495 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت تجدید مناقصه 94.88 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=496 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 94.91 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=497 1394/04/29 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 94.89 : نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری ( کنترل و بازرسی ) در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=488 1394/04/07 16:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي بهره برداري ( کنترل و بازرسي ) در محدوده مناطق برق مناقصه 94.49 : نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق برق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=487 1394/04/03 16:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي (توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) در محدوده مناطق برق مناقصه 94.50 : تامين 000ر25 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=448 1394/03/27 16:30 تامين 000ر25 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه ديجيتالي چهارگوش بدون قاب و با قاب مناقصه 94.51 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=449 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 94.52 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=450 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 94.53 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=451 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 94.54 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=452 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 94.55 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=453 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 94.56 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=454 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 94.57 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=455 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 94.58 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=456 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 94.59 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوست http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=457 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوست مناقصه 94.60 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=458 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 94.61 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=459 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 94.62 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=460 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 94.63 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=461 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 94.64 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=462 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه94.65 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=463 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 94.66 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=464 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 94.67 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=465 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 94.68 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق چهاردانگه – اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=466 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق چهاردانگه – اسلامشهر مناقصه 94.69 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پردیس – لواسانات – رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=467 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پرديس – لواسانات – رودهن مناقصه 94.70 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق اندیشه – شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=468 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق انديشه – شهريار مناقصه 94.71 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ملارد – شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=469 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ملارد – شهرقدس مناقصه 94.72 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رباط کریم – بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=470 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رباط کريم – بوستان مناقصه 94.73 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرری – گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=471 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرري – گلستان مناقصه 94.74 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ورامین – قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=472 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ورامين – قرچک مناقصه 94.75 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پاکدشت – پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=473 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پاکدشت – پيشوا مناقصه 94.76 : پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق فیروزکوه – دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=474 1394/03/26 16:30 پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق فيروزکوه – دماوند مناقصه 94.77 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق کهریزک – خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=475 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق کهريزک – خاوران مناقصه 94.78 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق دماوند – فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=476 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق دماوند – فيروزکوه مناقصه 94.79 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس – لواسانات – رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=477 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق پرديس – لواسانات – رودهن مناقصه 94.80 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=478 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 94.81 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=479 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – رباط کريم مناقصه 94.82 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق کهریزک – شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=480 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق کهريزک – شهرري مناقصه 94.83 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق ورامین – پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=481 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق ورامين – پيشوا مناقصه 94.84 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق خاوران – قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=482 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق خاوران – قرچک مناقصه 94.85 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=483 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 94.86 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=484 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 94.87 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=485 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 94.88 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=486 1394/03/26 16:30 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 94.44 : خرید کنتور ولتاژ اولیه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=443 1394/03/19 16:30 خريد کنتور ولتاژ اوليه مناقصه 94.45 : خرید انواع لامپ بخارسدیم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=444 1394/03/19 16:30 خريد انواع لامپ بخارسديم مناقصه 94.46 : خرید یراق آلات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=445 1394/03/19 16:30 خريد يراق آلات مناقصه 94.47 : خرید پلمپ قفلی (بکسلی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=446 1394/03/19 16:30 خريد پلمپ قفلي (بکسلي) مناقصه 94.48 : خرید مودم قرائت از راه دور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=447 1394/03/19 16:30 خريد مودم قرائت از راه دور مناقصه 94.40 : انجام مطالعات طرح جامع شبکه 20 کیلوولت در محدوده مناطق برق شهرری و کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=439 1394/02/22 16:30 انجام مطالعات طرح جامع شبکه 20 کيلوولت در محدوده مناطق برق شهرري و کهريزک مناقصه 94.41 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (تامین برق مسکن مهر – تعاونی مسکن کوزو 2- افتتاحیه اول )از محل اعتبارات عمرانی در محدوده منطقه برق رباط کریم فاز شش شهر جدید پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=440 1394/02/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق مسکن مهر – تعاوني مسکن کوزو 2- افتتاحيه اول )از محل اعتبارات عمراني در محدوده منطقه برق رباط کريم فاز شش شهر جديد پرند مناقصه 94.42 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (تامین برق مسکن مهر – تعاونی مسکن کوزو 2- افتتاحیه دوم )از محل اعتبارات عمرانی در محدوده منطقه برق رباط کریم فاز شش شهر جدید پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=441 1394/02/22 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (تامين برق مسکن مهر – تعاوني مسکن کوزو 2- افتتاحيه دوم )از محل اعتبارات عمراني در محدوده منطقه برق رباط کريم فاز شش شهر جديد پرند مناقصه 94.43 : تامين 000ر18 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب مورد نياز خود را از محل اعتبارات عمرانی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=442 1394/02/22 16:30 تامين 000ر18 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه ديجيتالي چهارگوش بدون قاب مورد نياز خود را از محل اعتبارات عمراني مناقصه 94.38 : اجرای پروژه های تهیه تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم های خورشیدی 50 کیلوواتی (نیروگاه خورشیدی) متصل به شبکه (ONGRID) در ستاد شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=438 1394/02/01 16:30 اجراي پروژه هاي تهيه تجهيزات ، نصب و راه اندازي سيستم هاي خورشيدي 50 کيلوواتي (نيروگاه خورشيدي) متصل به شبکه (ONGRID) در ستاد شرکت مناقصه 94.24 : نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=436 1393/12/26 16:30 نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه مناقصه 94.39 : موضوع اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=437 1393/12/26 16:30 موضوع اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري تجديد مناقصه 94.3 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=432 1393/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق فيروزکوه تجديد مناقصه 94.13 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=433 1393/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچک تجديد مناقصه 94.17 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=434 1393/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاکدشت تجديد مناقصه 94.21 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=435 1393/12/17 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 94.25 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=419 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 94.26 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=420 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 94.27 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=421 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 94.28 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=422 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 94.29 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل دارای رتبه پنج نیرو ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=423 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 94.30 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=424 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 94.31 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=425 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 94.32 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=426 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 94.33 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=427 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 94.34 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=428 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 94.35 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=429 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 94.36 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=430 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهر جديد پرند) مناقصه 94.37 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=431 1393/12/14 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 94.3 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=398 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 94.4 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=399 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 94.5 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=400 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 94.6 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=401 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 94.7 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=402 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 94.8 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=403 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 94.9 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=404 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 94.10 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=405 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 94.11 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=406 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 94.12 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پردیس – بومهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=407 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرديس – بومهن مناقصه 94.13 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=408 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 94.14 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=409 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 94.15 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=410 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 94.16 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=411 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 94.17 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=412 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 94.18 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=413 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 94.19 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=414 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 94.20 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=415 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 94.21 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=416 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 94.22 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=417 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 94.23 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=418 1393/11/26 16:30 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 94.1 : تامین نیروی اداری و خدماتی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=396 1393/11/15 16:30 تامين نيروي اداري و خدماتي مناقصه 94.2 : تامین نیروی حفار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=397 1393/11/15 16:30 تامين نيروي حفار مناقصه 93.148 : خرید انواع مفصل و سرکابل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=390 1393/10/24 16:30 خريد انواع مفصل و سرکابل مناقصه 93.149 : خرید انواع فیوز کاردی و پایه فیوز http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=391 1393/10/24 16:30 خريد انواع فيوز کاردي و پايه فيوز مناقصه 93.150 : خرید کات اوت فیوز 20 کیلوولت پلیمری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=392 1393/10/24 16:30 خريد کات اوت فيوز 20 کيلوولت پليمري مناقصه 93.151 : خرید انواع ترانس چراغ خیابانی (بالاست) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=393 1393/10/24 16:30 خريد انواع ترانس چراغ خياباني (بالاست) مناقصه 93.152 : خرید و نصب چهار دستگاه بالابر 12 متری بر روی نیسان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=394 1393/10/24 16:30 خريد و نصب چهار دستگاه بالابر 12 متري بر روي نيسان تجديد مناقصه 93.127 : خرید سیم آلومینیومی فوکس و مینک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=395 1393/10/24 16:30 خريد سيم آلومينيومي فوکس و مينک مناقصه 93.147 : تامین نیروی انسانی برقکاردر محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=389 1393/10/07 16:30 تامين نيروي انساني برقکاردر محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت مناقصه 93.145 : اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه کامپیوتری در محدوده مناطق تابعه و ستاد شرکت ( حداقل دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=386 1393/09/19 16:30 اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبکه کامپيوتري در محدوده مناطق تابعه و ستاد شرکت ( حداقل داراي رتبه شوراي عالي انفورماتيک ) مناقصه 93.146 : تعمیر انواع ترانسفورماتور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=387 1393/09/19 16:30 تعمير انواع ترانسفورماتور تجديد مناقصه 93.134 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل دارای رتبه پنج نیرو ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=388 1393/09/19 16:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل داراي رتبه پنج نيرو ) مناقصه 93.130 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=371 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 93.131 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=372 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 93.132 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=373 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 93.133 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=374 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 93.134 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=375 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 93.135 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=376 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 93.136 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=377 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 93.137 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=378 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 93.138 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=379 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 93.139 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=380 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 93.140 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=381 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 93.141 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=382 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 93.142 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=383 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 93.143 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=384 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 93.144 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=385 1393/08/07 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 93.129 : طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه (در دوحوزه ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=367 1393/07/15 16:30 طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (در دوحوزه ) تجديد مناقصه 93.72 : تجدید مناقصه عمومي 72/93 خرید 200 دستگاه مودم قرائت از راه دور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=368 1393/07/15 16:30 تجديد مناقصه عمومي 93.72خريد 200 دستگاه مودم قرائت از راه دور مناقصه 93/127 : خرید سیم آلومینیوم فوکس و مینک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=369 1393/07/15 16:30 خريد سيم آلومينيوم فوکس و مينک مناقصه 93.128 : خرید 000ر100 دستگاه کنتور تکفاز چندتعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=370 1393/07/15 16:30 خريد 000ر100 دستگاه کنتور تکفاز چندتعرفه ديجيتالي چهارگوش بدون قاب و با قاب مناقصه 93.126 : تامین اکیپهای پروژه های حوادث و تعمیرات اضطراری شبکه های توزیع د رمحدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=366 1393/07/07 16:30 تامين اکيپهاي پروژه هاي حوادث و تعميرات اضطراري شبکه هاي توزيع د رمحدوده منطقه برق ملارد مناقصه 93.115 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=355 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 93.116 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=356 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 93.117 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=357 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 93.118 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=358 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 93.119 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=359 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 93.120 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=360 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناصه 93.121 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=361 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 93.122 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=362 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 93.123 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=363 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 93.124 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=364 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهر جديد پرند) مناقصه 93.125 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=365 1393/06/12 16:30 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 93.112 : اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=354 1393/06/08 16:30 اجراي چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي مناقصه 93.113 : خرید و نصب 6 دستگاه بالابر 16 متری قابل نصب برروی خودرو ایسوزو 6 تن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=353 1393/04/25 16:30 خريد و نصب 6 دستگاه بالابر 16 متري قابل نصب برروي خودرو ايسوزو 6 تن تجديد مناقصه 93.100 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق رودهن – لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=351 1393/04/05 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق رودهن – لواسانات تجديد مناقصه 93.101 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=352 1393/04/05 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – بوستان مناقصه 93.111 : خرید كنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC ) با قاب و بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=350 1393/03/28 16:45 خريد كنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC ) با قاب و بدون قاب مناقصه 93.108 : خرید انواع کابل پرتودور مسی (انشعاب) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=348 1393/03/25 16:45 خريد انواع کابل پرتودور مسي (انشعاب) مناقصه 93.110 : خرید انواع کابل خودنگهدار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=349 1393/03/25 16:45 خريد انواع کابل خودنگهدار مناقصه93.76 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=327 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 93.77 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=328 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 93.78 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=329 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 93.79 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=330 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 93.80 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=331 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 93.81 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=332 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 93.82 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=333 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 93.83 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=334 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 93.84 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=335 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 93.85 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=336 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 93.86 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=337 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 93.87 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=338 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 93.88 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=339 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 93.89 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=340 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 93.90 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=341 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 93.91 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=342 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 93.92 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=343 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 93.93 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=344 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 93.94 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=345 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 93.95 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=346 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 93.109 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=347 1393/03/20 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهر جديد پرند) مناقصه 93.74 : تامين یکدستگاه عیب یاب کابل 40 – 0 کیلوولت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=326 1393/03/05 16:45 تامين يکدستگاه عيب ياب کابل 40 – 0 کيلوولت مناقصه 93.97 : نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=311 1393/03/04 16:45 نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي (توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع) مناقصه 93.98 : نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=312 1393/03/04 16:45 نظارت بر اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع مناقصه 93.99 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق دماوند ، فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=313 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق دماوند ، فيروزکوه مناقصه 93.100 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق رودهن ، لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=314 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق رودهن ، لواسانات مناقصه 93.101 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر ، بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=315 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق اسلامشهر ، بوستان مناقصه 93.102 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق رباط کریم ، گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=316 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق رباط کريم ، گلستان مناقصه 93.103 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق شهرری ، کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=317 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق شهرري ، کهريزک مناقصه 93.104 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق ورامین ، پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=318 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق ورامين ، پيشوا مناقصه 93.105 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق قرچک ، خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=319 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق قرچک ، خاوران مناقصه 93.106 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=320 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 93.107 : اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق ملارد ، شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=321 1393/03/03 16:45 اجراي پروژ هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق ملارد ، شهرقدس مناقصه 93.72 : خرید دستگاه مودم قرائت از راه دور برای کنتورهای اشتراک ولتاژ اولیه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=322 1393/03/03 16:45 خريد دستگاه مودم قرائت از راه دور براي کنتورهاي اشتراک ولتاژ اوليه مناقصه 93.73 : خرید کنتور سه فاز ولتاژ اولیه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=323 1393/03/03 16:45 خريد کنتور سه فاز ولتاژ اوليه مناقصه 93.75 : خرید قفل آویز نمره 60 با سیم بکسل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=324 1393/03/03 16:45 خريد قفل آويز نمره 60 با سيم بکسل مناقصه 93.96 : خرید انواع ترانس چراغ خیابانی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=325 1393/03/03 16:45 خريد انواع ترانس چراغ خياباني مناقصه 93.63 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق فيروزكوه و دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=302 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق فيروزكوه و دماوند مناقصه 93.64 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق لواسانات و رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=303 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق لواسانات و رودهن مناقصه 93.65 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ورامين و پيشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=304 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ورامين و پيشوا مناقصه 93.66 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق قرچک ، پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=305 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق قرچک ، پاکدشت مناقصه 93.67 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق خاوران ، شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=306 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق خاوران ، شهرري مناقصه 93.68 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق کهریزک ، گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=307 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق کهريزک ، گلستان مناقصه 93.69 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق بوستان ، رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=308 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق بوستان ، رباط کريم مناقصه 93.70 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق اسلامشهر ، شهر قدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=309 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق اسلامشهر ، شهر قدس مناقصه 93.71 : اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهریار ، ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=310 1393/02/21 16:45 اجراي پروژ هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهريار ، ملارد مناقصه 93.62 : خرید انواع لامپ بخار سدیم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=300 1393/02/09 16:45 خريد انواع لامپ بخار سديم، مناقصه 93.61 : تامین اکیپهای پروژه های حوادث و تعمیرات اضطراری شبکه های توزیع د رمحدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=301 1393/02/09 16:45 تامين اکيپهاي پروژه هاي حوادث و تعميرات اضطراري شبکه هاي توزيع د رمحدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 93.40 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=279 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 93.41 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=280 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 93.42 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=281 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 93.43 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=282 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 93.44 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=283 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 93.45 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=284 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 93.46 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=285 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 93.47 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=286 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 93.48 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=287 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 93.49 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=288 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 93.50 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=289 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 93.51 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدیدپرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=290 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديدپرند) مناقصه 93.52 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=291 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 93.53 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=292 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 93.54 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=293 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 93.55 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=294 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 93.56 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=295 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 93.57 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=296 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 93.58 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=297 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 93.59 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=298 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 93.60 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=299 1393/01/27 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 93.22 : نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=278 1392/12/19 16:45 نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه تجديد مناقصه 93.9 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهر قدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=273 1392/12/14 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهر قدس تجديد مناقصه 93.13 : آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=274 1392/12/14 16:45 آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچك تجديد مناقصه 93.16 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=275 1392/12/14 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا تجديد مناقصه 93.18 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=276 1392/12/14 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران تجديد مناقصه 93.20 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=277 1392/12/14 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 93/23 : تامین نیروی دیپلم فنی برق سال 93 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=270 1392/12/07 16:45 تامين نيروي ديپلم فني برق سال 93 مناقصه 93/24 : تامین نیروی حفار سال 93 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=271 1392/12/07 16:45 تامين نيروي حفار سال 93 مناقصه 93/25 : تامین نیروی اداری و خدماتی سال 93 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=272 1392/12/07 16:45 تامين نيروي اداري و خدماتي سال 93 مناقصه 93.1 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=237 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پاكدشت مناقصه 93.2 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق كهريزك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=238 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق كهريزك مناقصه 93.3 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=239 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 93.4 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهريار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=240 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 93.5 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهرري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=241 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه 93.6 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=242 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 93.7 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=243 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 93.8 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=244 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 93.9 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهر قدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=245 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق شهر قدس مناقصه 93.10 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رباط كريم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=246 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رباط كريم مناقصه 93.11 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پرديس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=247 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه 93.12 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=248 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 93.13 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=249 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق قرچك مناقصه 93.14 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=250 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 93.15 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق انديشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=251 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 93.16 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پيشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=252 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه 93.17 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=253 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 93.18 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=254 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 93.19 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=255 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 93.20 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فيروز كوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=256 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق فيروز كوه مناقصه 93.21 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=257 1392/11/19 16:45 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 93.26 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=258 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه 93.27 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=259 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 93.28 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=260 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهريار مناقصه 93.29 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=261 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق انديشه مناقصه 93.30 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=262 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه 93.31 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=263 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرقدس مناقصه 93.32 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=264 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد مناقصه 93.33 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=265 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه 93.34 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=266 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 93.35 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=267 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 93.36 : اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=268 1392/11/19 16:45 اجراي پروژ هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهرجديد پرند) مناقصه 92.92 : تامین اکیپهای پروژه های حوادث و تعمیرات اضطراری شبکه های توزیع د رمحدوده منطقه برق شهریار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=269 1392/11/13 16:45 تامين اکيپهاي پروژه هاي حوادث و تعميرات اضطراري شبکه هاي توزيع د رمحدوده منطقه برق شهريار مناقصه 92.91 : تامين 000ر100 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب و با قاب و 000ر2 دستگاه کنتورسه فاز اتصال غیرمستقیم(CT ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=236 1392/11/06 16:45 تامين 000ر100 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه ديجيتالي چهارگوش بدون قاب و با قاب و 000ر2 دستگاه کنتورسه فاز اتصال غيرمستقيم(CT ) مناقصه 92.87 : اجرای خدمات پشتیبانی مرکز تماس (CALL CENTER) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=232 1392/10/09 16:45 اجراي خدمات پشتيباني مرکز تماس (CALL CENTER) مناقصه 92.88 : خرید 150 دستگاه کنتور سه فاز ولتاژ اولیه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=233 1392/10/09 16:45 خريد 150 دستگاه کنتور سه فاز ولتاژ اوليه مناقصه 92.89 : خرید200 دستگاه نشان دهنده خطای شبکه های فشارمتوسط هوایی از نوع سه فاز http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=234 1392/10/09 16:45 خريد200 دستگاه نشان دهنده خطاي شبکه هاي فشارمتوسط هوايي از نوع سه فاز مناقصه 92.90 : خرید یکدستگاه عیب یاب کابل40-0 کیلوولت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=235 1392/10/09 16:45 خريد يکدستگاه عيب ياب کابل40-0 کيلوولت تجديد مناقصه 92.84 : اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری (سیم داری )از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=231 1392/09/19 16:45 اجراي عمليات بهره برداري و نگهداري (سيم داري )از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 92.85 : اجرای پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، اسلامشهر، شهریار ،شهرقدس. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=227 1392/09/18 16:45 اجراي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق فيروزکوه ، اسلامشهر، شهريار ،شهرقدس. مناقصه 92.86 : اجرای پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (احداث فیدر 20 کیلوولت جدید – لشگرک تا امین آباد) در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=228 1392/09/18 16:45 اجراي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع (احداث فيدر 20 کيلوولت جديد – لشگرک تا امين آباد) در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه 92.75 : اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی و تعمیرات شبکه ارتباطات صوتی و تجهیزات بیسیم (VHF) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=229 1392/09/18 16:45 اجراي عمليات نگهداري و بهينه سازي و تعميرات شبکه ارتباطات صوتي و تجهيزات بيسيم (VHF) مناقصه 92.83 : اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه کامپیوتری در محدوده مناطق تابعه و ستادشرکت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=224 1392/08/14 16:45 اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبکه کامپيوتري در محدوده مناطق تابعه و ستادشرکت مناقصه 92.84 : اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری (سیم داری )از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق چهاردانگه، اندیشه ، خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=225 1392/08/14 16:45 اجراي عمليات بهره برداري و نگهداري (سيم داري )از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق چهاردانگه، انديشه ، خاوران تجديد مناقصه 92.76 : تامين یکدستگاه عیب یاب کابل 40 – 0 کیلوولت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=226 1392/08/14 16:45 تامين يکدستگاه عيب ياب کابل 40 – 0 کيلوولت مناقصه 92.82 : اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری (سیم داری )از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=223 1392/07/17 16:15 اجراي عمليات بهره برداري و نگهداري (سيم داري )از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق خاوران مناقصه 92.81 : تامین اکیپهای پروژه های حوادث و تعمیرات اضطراری شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=221 1392/07/09 16:15 تامين اکيپهاي پروژه هاي حوادث و تعميرات اضطراري شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد تجديد مناقصه 92.74 : اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری (سیم داری )از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق (چهاردانگه، اندیشه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=222 1392/07/09 16:15 اجراي عمليات بهره برداري و نگهداري (سيم داري )از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (چهاردانگه، انديشه) مناقصه 92.80 : طراحی پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=220 1392/07/07 16:15 طراحي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق تابعه تجديد مناقصه 92.70 : تامين 000ر2 دستگاه تابلو ترمینال http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=219 1392/07/02 15:30 تامين 000ر2 دستگاه تابلو ترمينال مناقصه 92.79 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق (فیروزکوه، پردیس ، ورامین ، اسلامشهر، شهریار ، ملارد) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=218 1392/06/31 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (فيروزکوه، پرديس ، ورامين ، اسلامشهر، شهريار ، ملارد) مناقصه 92.76 : خرید دستگاه عیب یابی کابل40-0 کیلوولت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=215 1392/06/23 15:30 خريد دستگاه عيب يابي کابل40-0 کيلوولت 92.77 : مناقصه عمومي 92.77 -- خرید دستگاه تستر HVDC http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=216 1392/06/23 15:30 مناقصه عمومي 92.77 -- خريد دستگاه تستر HVDC مناقصه 92.78 : خريد انواع كابل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=217 1392/06/23 15:30 خريد انواع كابل مناقصه 92.74 : اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری (سیم داری )از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق (پردیس ، چهاردانگه، خاوران ،اندیشه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=214 1392/06/06 15:30 اجراي عمليات بهره برداري و نگهداري (سيم داري )از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (پرديس ، چهاردانگه، خاوران ،انديشه) مناقصه92.69 : خرید انواع یراق آلات. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=209 1392/06/05 15:30 خريد انواع يراق آلات. مناقصه 92.70 : خرید تابلو ترمینال. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=210 1392/06/05 15:30 خريد تابلو ترمينال. مناقصه 92.71 : خرید مقره میخی و بشقابی سیلیکون رابر 20 کیلوولت. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=211 1392/06/05 15:30 خريد مقره ميخي و بشقابي سيليکون رابر 20 کيلوولت. مناقصه 92.72 : خرید کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=212 1392/06/05 15:30 خريد کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار مناقصه 92.73 : خرید انواع تابلو لوازم اندازه گیری. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=213 1392/06/05 15:30 خريد انواع تابلو لوازم اندازه گيري. مناقصه 92.68 : تامين قفل آویز برنجی 60 با سیم بکسل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=202 1392/05/06 14:30 تامين قفل آويز برنجي 60 با سيم بکسل مناقصه 92.67 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده امور برق خاوران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=206 1392/05/06 14:30 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده امور برق خاوران مناقصه 92.65 : تعمیر انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA) بصورت دستمزدی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=207 1392/05/06 14:30 تعمير انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA) بصورت دستمزدي مناقصه 92.64 : نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=200 1392/04/23 14:30 نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه مناقصه 92.66 : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق (فیروزکوه، بوستان ، لواسانات، رودهن ، دماوند، ورامین ، قرچک، رباط کریم ، اسلامشهر، شهر جدید پرند(رباط کریم) ، شهریار ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=201 1392/04/23 14:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (فيروزکوه، بوستان ، لواسانات، رودهن ، دماوند، ورامين ، قرچک، رباط کريم ، اسلامشهر، شهر جديد پرند(رباط کريم) ، شهريار ) تجديد مناقصه 92.57 : تامين انواع کابل مسی فشارضعیف و آلومینیومی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=198 1392/04/09 15:30 تامين انواع کابل مسي فشارضعيف و آلومينيومي تجديد مناقصه 92.62 : تامین اکیپهای پروژه های حوادث و تعمیرات اضطراری شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه (شهر قدس ، اندیشه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=199 1392/04/09 15:30 تامين اکيپهاي پروژه هاي حوادث و تعميرات اضطراري شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (شهر قدس ، انديشه) 92.63 : چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=197 1392/03/29 15:30 چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي مناقصه 92.62 : پيمانکاري پروژه هاي حوادث و تعميرات اضطراري شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (شهر قدس ، ملارد ، شهريار، انديشه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=196 1392/03/20 15:30 پيمانکاري پروژه هاي حوادث و تعميرات اضطراري شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (شهر قدس ، ملارد ، شهريار، انديشه) مناقصه 92.61 : تامين سخت افزارهای کامپیوتری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=195 1392/03/13 15:30 تامين سخت افزارهاي کامپيوتري مناقصه 92.60 : نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي (توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) در محدوده مناطق تابعه ، گروه يک (چهاردانگه ، اسلامشهر، بوستان ، گلستان ، رباط کريم ، ملارد ، شهريار، شهر قدس ، انديشه ) و گروه دو ( شهرري، قرچک ، ورامين ، پيشوا ، پاکدشت ، http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=194 1392/03/12 15:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي (توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) در محدوده مناطق تابعه ، گروه يک (چهاردانگه ، اسلامشهر، بوستان ، گلستان ، رباط کريم ، ملارد ، شهريار، شهر قدس ، انديشه ) و گروه دو ( شهرري، قرچک ، ورامين ، پيشوا ، پاکدشت ، کهريزک، لواسانات ، رودهن ، پرديس، دماوند ، فيروزکوه ) مناقصه 92.53 : خرید انواع فیوز لینک. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=187 1392/03/07 15:30 خريد انواع فيوز لينک. مناقصه 92.54 : خرید کلید فیوز تابلویی160 و250 آمپر. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=188 1392/03/07 15:30 خريد کليد فيوز تابلويي160 و250 آمپر. مناقصه 92.55 : خرید ساعت فرمان نجومی. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=189 1392/03/07 15:30 خريد ساعت فرمان نجومي. مناقصه 92.56 : خرید انواع کلید اتوماتیک فشارضعیف. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=190 1392/03/07 15:30 خريد انواع کليد اتوماتيک فشارضعيف. مناقصه 92.57 : خرید انواع کابل مسی و آلومینیومی. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=191 1392/03/07 15:30 خريد انواع کابل مسي و آلومينيومي. مناقصه 92.59 : نظارت بر اجراي پروژه هاي بهره برداری از شبکه های توزیع (کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق تابعه ، گروه یک (شهرری، کهریزک ، چهاردانگه ، اسلامشهر، بوستان ، گلستان ، رباط کریم ، ملارد ، شهریار، شهر قدس ، اندیشه ) و گروه دو ( قرچک ، ورامین ، پیشوا ، پاکدشت ، http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=192 1392/03/07 15:30 نظارت بر اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع (کنترل و بازرسي) در محدوده مناطق تابعه ، گروه يک (شهرري، کهريزک ، چهاردانگه ، اسلامشهر، بوستان ، گلستان ، رباط کريم ، ملارد ، شهريار، شهر قدس ، انديشه ) و گروه دو ( قرچک ، ورامين ، پيشوا ، پاکدشت ، خاور شهر ، لواسانات ، رودهن ، پرديس، دماوند ، فيروزکوه ) تجديد مناقصه 92.51 : انواع چراغ خیابانی بخار سدیم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=193 1392/03/07 15:30 انواع چراغ خياباني بخار سديم مناقصه 92.58 : واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق شهریار، ملارد، شهرقدس، اندیشه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=186 1392/03/01 15:30 واگذاري آژانس خدمات مشترکين در محدوده مناطق برق شهريار، ملارد، شهرقدس، انديشه مناقصه 92.41 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع (پروژه فیدر خروجی پست 63 صنعتی پرند) از محل اعتبارات عمرانی مسکن مهر در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=185 1392/02/28 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع (پروژه فيدر خروجي پست 63 صنعتي پرند) از محل اعتبارات عمراني مسکن مهر در محدوده منطقه برق رباط کريم (شهر جديد پرند) مناقصه92.44 : خرید انواع تیر سیمانی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=175 1392/02/18 15:30 خريد انواع تير سيماني 92.45 : خرید 600 دستگاه نشان دهنده خطای شبکه های فشارمتوسط هوایی از نوع تکفاز قابل نصب بر روی انواع شبکه ها http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=176 1392/02/18 15:30 خريد 600 دستگاه نشان دهنده خطاي شبکه هاي فشارمتوسط هوايي از نوع تکفاز قابل نصب بر روي انواع شبکه ها 92.46 : خرید انواع ترانس چراغ گازی(بالاست) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=177 1392/02/18 15:30 خريد انواع ترانس چراغ گازي(بالاست) 92.50 : خرید انواع مفصل و سرکابل. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=178 1392/02/18 15:30 خريد انواع مفصل و سرکابل. 92.51 : خرید انواع چراغ گازی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=179 1392/02/18 15:30 خريد انواع چراغ گازي 92.52 : خرید انواع یراق آلات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=180 1392/02/18 15:30 خريد انواع يراق آلات 92.47 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (شهر قدس ، ملارد ، شهریار، اندیشه ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=181 1392/02/18 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (شهر قدس ، ملارد ، شهريار، انديشه ) 92.48 : اجراي پروژه هاي بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم (شبکه های برقدار) در محدوده مناطق برق تابعه (رودهن ، فیروزکوه، شهرری، قرچک ، شهر قدس ، ملارد ، شهریار، اندیشه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=182 1392/02/18 15:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم (شبکه هاي برقدار) در محدوده مناطق برق تابعه (رودهن ، فيروزکوه، شهرري، قرچک ، شهر قدس ، ملارد ، شهريار، انديشه) 92.49 : اجراي پروژه هاي بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه (دماوند ، فیروزکوه، لواسانات، ورامین ، پیشوا، پاکدشت ، شهر قدس ، ملارد ، شهریار، اندیشه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=183 1392/02/18 15:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (دماوند ، فيروزکوه، لواسانات، ورامين ، پيشوا، پاکدشت ، شهر قدس ، ملارد ، شهريار، انديشه) تجديد مناقصه 91.37 : اجرای پروژه احداث ساختمان نگهبانی و محوطه سازی ساختمان اداری برق رباط کریم در محدوده شهرستان رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=184 1392/02/18 15:30 اجراي پروژه احداث ساختمان نگهباني و محوطه سازي ساختمان اداري برق رباط کريم در محدوده شهرستان رباط کريم مناقصه 92.42 : خرید 000ر80 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش کامل بدون قاب و با قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=173 1392/02/15 15:30 خريد 000ر80 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه ديجيتالي چهارگوش کامل بدون قاب و با قاب 92.43 : خرید 000ر10 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم DC با قاب. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=174 1392/02/15 15:30 خريد 000ر10 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم DC با قاب. مناقصه 92.40 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (فیروزکوه ، بوستان ، گلستان ، لواسانات ، رودهن ، دماوند ، ورامین، پیشوا ، قرچک ، شهرری، اسلامشهر، شهر جدید پرند(رباط کریم) ، پردیس، رباط کریم ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=172 1392/02/08 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه (فيروزکوه ، بوستان ، گلستان ، لواسانات ، رودهن ، دماوند ، ورامين، پيشوا ، قرچک ، شهرري، اسلامشهر، شهر جديد پرند(رباط کريم) ، پرديس، رباط کريم ) مناقصه 92.38 : اجراي پروژه هاي بازسازی و بهينه سازي شبكه هاي توزيع به روش خط گرم (شبکه های برقدار) در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=170 1391/12/28 15:30 اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبكه هاي توزيع به روش خط گرم (شبکه هاي برقدار) در محدوده مناطق مناقصه 92.39 : اجراي پروژه هاي بهره برداری از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=171 1391/12/28 15:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق مناقصه 92.15 : مناقصه تامين نيروهاي خدماتي ديپلم و زير ديپلم به شماره 15/92 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=164 1391/12/16 15:30 مناقصه تامين نيروهاي خدماتي ديپلم و زير ديپلم به شماره 15/92 مناقصه92.16 : – مناقصه تامين نيروهاي كارفن (برقكار) به شماره 16/92 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=165 1391/12/16 15:30 – مناقصه تامين نيروهاي كارفن (برقكار) به شماره 16/92 مناقصه92.17 : مناقصه تامين نيروهاي حفار به شماره 17/92 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=166 1391/12/16 15:30 مناقصه تامين نيروهاي حفار به شماره 17/92 مناقصه92.18 : تامين خودروهاي استيجاري در محدوده ستاد و مناطق تابعه (اسلامشهر-شهرري –پاكدشت-ورامين –پيشوا- دماوند- فيروزكوه- قرچك-كهريزك ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=167 1391/12/16 15:30 تامين خودروهاي استيجاري در محدوده ستاد و مناطق تابعه (اسلامشهر-شهرري –پاكدشت-ورامين –پيشوا- دماوند- فيروزكوه- قرچك-كهريزك ) مناقصه 92.19 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق پرديس و بومهن به شماره مناقصه 19/92 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=168 1391/12/16 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق پرديس و بومهن به شماره مناقصه 19/92 مناقصه 92.20 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق لواسانات به شماره مناقصه 20/92 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=169 1391/12/16 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق لواسانات به شماره مناقصه 20/92 مناقصه92.37 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهریزک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=162 1391/12/06 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک مناقصه 92.36 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=163 1391/12/06 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 92.35 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=161 1391/11/29 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 92.14 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=159 1391/11/25 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق لواسانات مناقصه92.34 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=160 1391/11/25 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت مناقصه92.13 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق فیروزکوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=157 1391/11/23 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق فيروزکوه مناقصه92.33 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پردیس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=158 1391/11/23 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس مناقصه92.32 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده اداره برق پرند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=155 1391/11/18 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده اداره برق پرند مناقصه92.12 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=156 1391/11/18 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 92.11 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=153 1391/11/15 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق چهاردانگه مناقصه 92.31 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=154 1391/11/15 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 92.10 : اجرای آژانس خدمات مشترکین سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=151 1391/11/11 15:30 اجراي آژانس خدمات مشترکين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق پيشوا 92.30 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=152 1391/11/11 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق شهرري مناقصه92.29 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=149 1391/11/08 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق قرچک مناقصه92.9 : اجرای آژانس خدمات مشترکین سال 1392 خود را در محدوده مناطق برق ورامین و قرچک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=150 1391/11/08 15:30 اجراي آژانس خدمات مشترکين سال 1392 خود را در محدوده مناطق برق ورامين و قرچک مناقصه 92.28 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پیشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=147 1391/11/04 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پيشوا مناقصه92.8 : اجرای آژانس خدمات مشترکین سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=148 1391/11/04 15:30 اجراي آژانس خدمات مشترکين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق بوستان مناقصه 91.44 : خرید 000ر50 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش کامل بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=143 1391/11/01 15:30 خريد 000ر50 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه ديجيتالي چهارگوش کامل بدون قاب مناقصه 91.45 : خرید 000ر10 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم DC. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=144 1391/11/01 15:30 خريد 000ر10 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم DC. مناقصه 92.7 : اجرای آژانس خدمات مشترکین سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=145 1391/11/01 15:30 اجراي آژانس خدمات مشترکين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق رباط کريم مناقصه 92.27 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامین http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=146 1391/11/01 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ورامين مناقصه 92.26 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=141 1391/10/27 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق دماوند مناقصه 92.6 : اجرای آژانس خدمات مشترکین سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=142 1391/10/27 15:30 اجراي آژانس خدمات مشترکين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق گلستان مناقصه 92.5 : اجرای آژانس خدمات مشترکین سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=138 1391/10/24 15:30 اجراي آژانس خدمات مشترکين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق اسلامشهر مناقصه 92.25 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=139 1391/10/24 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رودهن مناقصه 91.37 : اجراي پروژه احداث ساختمان نگهبانی و محوطه سازي ساختمان اداری برق رباط کریم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=140 1391/10/24 15:30 اجراي پروژه احداث ساختمان نگهباني و محوطه سازي ساختمان اداري برق رباط کريم مناقصه92.24 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات و رودبار قصران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=136 1391/10/20 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق لواسانات و رودبار قصران مناقصه 92.4 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق كهريزك http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=137 1391/10/20 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق كهريزك 92.23 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق گلستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=135 1391/10/17 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق گلستان 92.2 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق پاكدشت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=132 1391/10/13 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق پاكدشت 92.22 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=133 1391/10/13 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق بوستان 91.38 : انواع کابل انشعابات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=125 1391/10/10 15:30 انواع کابل انشعابات 91.39 : انواع کلید مینیاتوری http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=126 1391/10/10 15:30 انواع کليد مينياتوري 91.40 : کات اوت فیوز 20کیلوولت سیلیکونی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=127 1391/10/10 15:30 کات اوت فيوز 20کيلوولت سيليکوني 91.41 : انواع ترانس چراغ بخار سدیم(بالاست) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=128 1391/10/10 15:30 انواع ترانس چراغ بخار سديم(بالاست) 91.42 : انواع مفصل و سرکابل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=129 1391/10/10 15:30 انواع مفصل و سرکابل 91.43 : یراق آلات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=130 1391/10/10 15:30 يراق آلات 92.21 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=131 1391/10/10 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزكوه 92/1 : اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق ورامين http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=124 1391/10/03 15:30 اجراي آژانس خدمات مشتركين سال 1392 خود را در محدوده منطقه برق ورامين تجديد مناقصه 91.32 : تامين سیم آلومینیوم فوکس و مینک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=123 1391/09/20 15:30 تامين سيم آلومينيوم فوکس و مينک مناقصه 91/35 : اجراي طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تحت پوشش http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=122 1391/09/14 15:30 اجراي طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تحت پوشش 91/36 : تامين 000ر80 عدد کلمپ انشعاب خودنگهدار فشارضعیف http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=121 1391/09/11 15:30 تامين 000ر80 عدد کلمپ انشعاب خودنگهدار فشارضعيف تجديد مناقصه 91.30 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهرجديد پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=120 1391/08/23 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهرجديد پرند) مناقصه 91/27 : خريد انواع فیوز و پایه فیوز کاردی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=115 1391/08/16 15:30 خريد انواع فيوز و پايه فيوز کاردي مناقصه 91/28 : خريد پلمپ قفلی (بکسلی) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=116 1391/08/16 15:30 خريد پلمپ قفلي (بکسلي) مناقصه 91/32 : خريد سیم آلومینیومی فوکس و مینک http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=117 1391/08/16 15:30 خريد سيم آلومينيومي فوکس و مينک مناقصه 91/33 : خريدانواع لامپ بخار سدیم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=118 1391/08/16 15:30 خريدانواع لامپ بخار سديم مناقصه 91/34 : تامين 000ر40 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه چهارگوش بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=119 1391/08/16 15:30 تامين 000ر40 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه چهارگوش بدون قابتامين 000ر40 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه چهارگوش بدون قاب مناقصه 91/30 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهرجديد پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=112 1391/07/30 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهرجديد پرند) مناقصه 91/29 : اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبكه كامپيوتري در محدوده مناطق تابعه و ستاد شركت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=113 1391/07/30 15:30 اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبكه كامپيوتري در محدوده مناطق تابعه و ستاد شركت مناقصه 91/26 : خريد: 1- ترانسفورماتور 20 کیلوولت 200 کاوآ 200 دستگاه 2- ترانسفورماتور 20 کیلوولت 315 کاوآ 100 دستگاه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=111 1391/07/29 15:30 خريد: 1- ترانسفورماتور 20 کيلوولت 200 کاوآ 200 دستگاه 2- ترانسفورماتور 20 کيلوولت 315 کاوآ 100 دستگاه مناقصه شماره 91/25 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهرجديد پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=110 1391/06/26 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهرجديد پرند) 91.1.14تجديد مناقصه : اجراي پروژه احداث ساختمان اداري برق فيروزكوه در محدوده منطقه برق شهرستان فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=109 1391/06/06 15:30 اجراي پروژه احداث ساختمان اداري برق فيروزكوه در محدوده منطقه برق شهرستان فيروزكوه تجديد مناقصه 91.1.21 : اجراي پروژه تعميرات و بهينه سازي دكل هاي مخابراتي در محدوده ستاد و مناطق تابعه شركت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=108 1391/06/04 15:30 اجراي پروژه تعميرات و بهينه سازي دكل هاي مخابراتي در محدوده ستاد و مناطق تابعه شركت 91/24 : اجراي پروژه هاي بهره برداري و نگهداري (سيم داري ) از شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس بومهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=107 1391/05/22 14:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري و نگهداري (سيم داري ) از شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پرديس بومهن 91/23 : تامين قفل آويز برنجي 60 با سيم بكسل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=106 1391/05/10 14:30 تامين قفل آويز برنجي 60 با سيم بكسل 91/21 : اجراي پروژه تعميرات و بهينه سازي دكل هاي مخابراتي در محدوده ستاد و مناطق تابعه شركت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=104 1391/04/17 15:30 اجراي پروژه تعميرات و بهينه سازي دكل هاي مخابراتي در محدوده ستاد و مناطق تابعه شركت 91/22 : اجراي پروژه احداث ساختمان اداري برق لواسانات در محدوده منطقه برق شهرستان لواسانات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=105 1391/04/17 15:30 اجراي پروژه احداث ساختمان اداري برق لواسانات در محدوده منطقه برق شهرستان لواسانات 91/20 : تامين 000ر50 دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه چهارگوش http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=103 1391/04/11 15:30 تامين 000ر50 دستگاه کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه چهارگوش 91/14 : اجراي پروژه احداث ساختمان اداري برق فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=99 1391/04/10 15:30 اجراي پروژه احداث ساختمان اداري برق فيروزكوه 91/17 : اجراي پروژه طراحي ،خريد ، نصب و راه اندازي 22 دستگاه پايانه راه دور (RTU ) و نصب اينترفيس در 22 دستگاه پست زميني 20 كيلوولت در محدوده ستاد و مناطق شركت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=100 1391/04/10 15:30 اجراي پروژه طراحي ،خريد ، نصب و راه اندازي 22 دستگاه پايانه راه دور (RTU ) و نصب اينترفيس در 22 دستگاه پست زميني 20 كيلوولت در محدوده ستاد و مناطق شركت مناقصه 91/18 : اجراي طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تحت پوشش (مسكن مهر) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=101 1391/04/10 15:30 اجراي طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تحت پوشش (مسكن مهر) 91/19 : اجراي طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (رباط كريم ، بوستان، گلستان،اسلامشهر، چهاردانگه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=102 1391/04/10 15:30 اجراي طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (رباط كريم ، بوستان، گلستان،اسلامشهر، چهاردانگه) 16/91 : تامين 000ر10 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC) با قاب و بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=98 1391/03/28 15:30 تامين 000ر10 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC) با قاب و بدون قاب 15/91 : چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشتركين ديماندي و عادي http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=97 1391/03/24 15:30 چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشتركين ديماندي و عادي مناقصه 13/91 : آژانس خدمات مشتركين برق در محدوده مناطق برق شهرري –رودهن – بومهن و پرديس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=96 1391/03/09 15:30 آژانس خدمات مشتركين برق در محدوده مناطق برق شهرري –رودهن – بومهن و پرديس مناقصه 11/91 : اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق شهرري-ورامين-قرچك-گلستان-دماوند-پيشوا http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=94 1391/02/23 15:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق شهرري-ورامين-قرچك-گلستان-دماوند-پيشوا مناقصه 12/91 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق گلستان-بوستان – رباط كريم (شهرجديد پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=95 1391/02/23 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق گلستان-بوستان – رباط كريم (شهرجديد پرند) مناقصه شماره 9/91 : خريد کنتور تکفاز دیجیتالی چهارگوش کامل بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=92 1391/02/09 15:30 خريد کنتور تکفاز ديجيتالي چهارگوش کامل بدون قاب مناقصه 10/91 : خريد انواع تیر سیمانی http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=93 1391/02/09 15:30 خريد انواع تير سيماني مناقصه 6/91 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=89 1390/12/24 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق مناقصه 7/91 : اجراي پروژه هاي بهينه سازي شبكه هاي توزيع به روش خط گرم (شبكه هاي برقدار) در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=90 1390/12/24 15:30 اجراي پروژه هاي بهينه سازي شبكه هاي توزيع به روش خط گرم (شبكه هاي برقدار) در محدوده مناطق مناقصه 8/91 : اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=91 1390/12/24 15:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق 2/34/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني (مسكن مهر) در محدوده منطقه برق فيروزكوه (دشت ناصر). http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=87 1390/12/17 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني (مسكن مهر) در محدوده منطقه برق فيروزكوه (دشت ناصر). 2/35/90 : اجراي پروژه هاي بهينه سازي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده منطقه برق فيروزكوه. http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=88 1390/12/17 15:30 اجراي پروژه هاي بهينه سازي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده منطقه برق فيروزكوه. مناقصه 3/91 : مناقصه تامين نيروهاي خدماتي ديپلم و زير ديپلم به شماره 3/91 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=82 1390/12/16 15:30 مناقصه تامين نيروهاي خدماتي ديپلم و زير ديپلم به شماره 3/91 مناقصه 4/91 : تامين نيروهاي كارفن (برقكار) به شماره 4/91 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=83 1390/12/16 15:30 تامين نيروهاي كارفن (برقكار) به شماره 4/91 مناقصه 5/91 : تامين نيروهاي حفار به شماره 5/91 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=84 1390/12/16 15:30 تامين نيروهاي حفار به شماره 5/91 مناقصه 1/91 : آژانس خدمات مشتركين برق در محدوده مناطق تابعه (لواسانات-رودهن-بومهن و پرديس-ورامين-پيشوا و رباط كريم) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=85 1390/12/16 15:30 آژانس خدمات مشتركين برق در محدوده مناطق تابعه (لواسانات-رودهن-بومهن و پرديس-ورامين-پيشوا و رباط كريم) مناقصه 2/91 : تامين خودروهاي استيجاري در محدوده ستاد و مناطق تابعه (اسلامشهر-شهرري –پاكدشت-ورامين –پيشوا -دماوند-فيروزكوه- قرچك-كهريزك) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=86 1390/12/16 15:30 تامين خودروهاي استيجاري در محدوده ستاد و مناطق تابعه (اسلامشهر-شهرري –پاكدشت-ورامين –پيشوا -دماوند-فيروزكوه- قرچك-كهريزك) مناقصه 38/90 : خريد 60 دستگاه MOF-20KV-100-200/5 http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=81 1390/12/14 15:30 خريد 60 دستگاه MOF-20KV-100-200/5 تجديد مناقصه 34/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني (مسكن مهر) در محدوده مناطق برق رباط كريم – اسلامشهر-پاكدشت-پيشوا-فيروزكوه- رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=79 1390/11/24 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني (مسكن مهر) در محدوده مناطق برق رباط كريم – اسلامشهر-پاكدشت-پيشوا-فيروزكوه- رودهن تجديد مناقصه 35/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع و روشنايي معابر به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده مناطق برق رباط كريم – شهرري-پاكدشت-ورامين-پيشوا-فيروزكوه-بوستان(بهارستان) –دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=80 1390/11/24 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع و روشنايي معابر به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده مناطق برق رباط كريم – شهرري-پاكدشت-ورامين-پيشوا-فيروزكوه-بوستان(بهارستان) –دماوند تجديد مناقصه 33/90 : تامين لامپ بخار سدیم 110 و 210 وات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=78 1390/11/10 15:30 تامين لامپ بخار سديم 110 و 210 وات 37/90 : تامین کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه چهارگوش بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=77 1390/11/05 15:30 تامين کنتور تکفاز ديجيتالي چند تعرفه چهارگوش بدون قاب 35/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع و روشنايي معابر به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده مناطق برق رباط كريم – شهرري-پاكدشت-ورامين-پيشوا-فيروزكوه-بوستان(بهارستان) –دماوند http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=74 1390/10/17 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع و روشنايي معابر به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده مناطق برق رباط كريم – شهرري-پاكدشت-ورامين-پيشوا-فيروزكوه-بوستان(بهارستان) –دماوند مناقصه 36/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهر جديد پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=75 1390/10/17 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهر جديد پرند) 34/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني (مسكن مهر) در محدوده مناطق برق رباط كريم – اسلامشهر-پاكدشت-پيشوا-فيروزكوه-دماوند-رودهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=76 1390/10/17 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني (مسكن مهر) در محدوده مناطق برق رباط كريم – اسلامشهر-پاكدشت-پيشوا-فيروزكوه-دماوند-رودهن 33/90 : تامين لامپ بخار سدیم 110 و 210 وات http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=73 1390/09/26 15:30 تامين لامپ بخار سديم 110 و 210 وات 32/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهر جديد پرند) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=72 1390/08/18 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق رباط كريم (شهر جديد پرند) 31/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=71 1390/08/11 15:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده منطقه برق فيروزكوه 29/90 : اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبكه كامپيوتري در محدوده مناطق تابعه و ستاد شركت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=70 1390/07/23 15:30 اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبكه كامپيوتري در محدوده مناطق تابعه و ستاد شركت 30/90 : خريد 000/60 عدد كلمپ انشعاب كابل خودنگهدار فشارضعيف http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=67 1390/07/16 15:30 خريد 000/60 عدد كلمپ انشعاب كابل خودنگهدار فشارضعيف 27/90 : اجراي پروژه هاي تعمير انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA ) در كارگاه امور خدمات فني شركت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=69 1390/07/16 15:30 اجراي پروژه هاي تعمير انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA ) در كارگاه امور خدمات فني شركت 26/90 : طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=65 1390/06/05 14:30 طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تابعه 28/90 : تامين قفل آويز برنجي 60 با سيم بكسل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=66 1390/05/29 14:30 تامين قفل آويز برنجي 60 با سيم بكسل 25/90 : اجراي پروژه هاي سيم داري (بهره برداري و نگهداري) از شبكه هاي توزيع در محدوده اداره برق چهاردانگه منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=64 1390/05/29 14:30 اجراي پروژه هاي سيم داري (بهره برداري و نگهداري) از شبكه هاي توزيع در محدوده اداره برق چهاردانگه منطقه برق اسلامشهر 17/90 : خريد انواع پايه سيماني http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=54 1390/05/01 15:30 خريد انواع پايه سيماني 18/90 : خريدانواع كابل پرتودور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=55 1390/05/01 15:30 خريدانواع كابل پرتودور 19/90 : خريد انواع بالاست http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=56 1390/05/01 15:30 خريد انواع بالاست مناقصه 20/90 : خريد برقگير پليمري 10KA با ديسكانكتور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=57 1390/05/01 15:30 خريد برقگير پليمري 10KA با ديسكانكتور مناقصه 21/90 : خريد كنتور سه فاز مستقيم وغير مستقيم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=58 1390/05/01 15:30 خريد كنتور سه فاز مستقيم وغير مستقيم مناقصه 25/90 : اجراي پروژه هاي سيم داري (بهره برداري و نگهداري) از شبكه هاي توزيع در محدوده اداره برق چهاردانگه منطقه برق اسلامشهر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=63 1390/04/21 15:30 اجراي پروژه هاي سيم داري (بهره برداري و نگهداري) از شبكه هاي توزيع در محدوده اداره برق چهاردانگه منطقه برق اسلامشهر مناقصه 24/90 : اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق جنوبغرب (بوستان،گلستان، رباط كريم ) و جنوبشرق (ري ، ورامين ، پيشوا) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=62 1390/04/21 03:30 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق جنوبغرب (بوستان،گلستان، رباط كريم ) و جنوبشرق (ري ، ورامين ، پيشوا) 23/90 : آژانس خدمات مشتركين برق در محدوده مناطق تابعه (ورامين-پيشوا) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=60 1390/04/20 15:30 آژانس خدمات مشتركين برق در محدوده مناطق تابعه (ورامين-پيشوا) مناقصه 8/90 : احداث ساختمان اداري برق فيروزكوه (غير عمراني) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=61 1390/04/18 15:30 احداث ساختمان اداري برق فيروزكوه (غير عمراني) 22/90 : چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشتركين در محدوده شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=59 1390/04/13 15:30 چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشتركين در محدوده شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران 16/90 : خريد ليسانس نرم افزار جامع مشتركين، نصب ، راه اندازي ،آموزش، پشتيباني و عمليات اجرايي سيستم جامع مشتركين در محدوده شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=53 1390/03/24 14:45 خريد ليسانس نرم افزار جامع مشتركين، نصب ، راه اندازي ،آموزش، پشتيباني و عمليات اجرايي سيستم جامع مشتركين در محدوده شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران 15/90 : اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=51 1390/03/16 14:45 اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق 10/90 : اجراي پروژه هاي بهينه سازي شبكه هاي توزيع به روش خط گرم ( شبكه هاي برقدار) در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=52 1390/03/16 14:45 اجراي پروژه هاي بهينه سازي شبكه هاي توزيع به روش خط گرم ( شبكه هاي برقدار) در محدوده مناطق 13/90 : نظارت بر پروژه هاي بهره برداري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=49 1390/03/07 14:45 مناقصه نظارت بر پروژه هاي بهره برداري 14/90 : مناقصه نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي شبكه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=50 1390/03/07 14:45 مناقصه نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي شبكه شماره 14/90 12/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني مسكن مهر در محدوده مناطق برق پاكدشت- ورامين-اسلامشهر-رباط كريم-رودهن-دماوند – فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=45 1390/03/02 14:45 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني مسكن مهر در محدوده مناطق برق پاكدشت- ورامين-اسلامشهر-رباط كريم-رودهن-دماوند – فيروزكوه 11/90 : تامين كنتورهاي تكفاز ديجيتالي چهارگوش بدون قاب http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=44 1390/02/28 14:45 تامين كنتورهاي تكفاز ديجيتالي چهارگوش بدون قاب 7/90 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تحت پوشش http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=43 1390/02/10 14:45 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تحت پوشش تجديد مناقصه 53/89 : اجراي پروژه هاي تعويض چراغهاي خياباني پر مصرف 125 و 250 وات را با جايگزين نمودن دو تيپ چراغ در معابر محلي در محدوده مناطق شركت بصورت كليد دردست از محل اعتبارات عمراني http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=42 1390/01/15 14:45 اجراي پروژه هاي تعويض چراغهاي خياباني پر مصرف 125 و 250 وات را با جايگزين نمودن دو تيپ چراغ در معابر محلي در محدوده مناطق شركت بصورت كليد دردست از محل اعتبارات عمراني تجديد مناقصه 90.2 : تامين خودروهاي استيجاري در محدوده ستاد و مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=41 1390/01/07 14:45 تامين خودروهاي استيجاري در محدوده ستاد و مناطق تابعه (اسلامشهر-شهرري –پاكدشت-ورامين-دماوند-رودهن-فيروزكوه-لواسانات-قرچك-كهريزك-رباط كريم-چهاردانگه-گلستان-بوستان) شركت را براي سال 1390 3/90 : مناقصه تامين نيروهاي خدماتي ديپلم و زير ديپلم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=38 1389/12/25 14:45 مناقصه تامين نيروهاي خدماتي ديپلم و زير ديپلم به شماره 3/90 4/90 : تامين نيروهاي كارفن (برقكار) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=39 1389/12/25 14:45 تامين نيروهاي كارفن (برقكار) 5/90 : تامين نيروهاي حفار http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=40 1389/12/25 14:45 تامين نيروهاي حفار 89.51 : اجراي پروژه هاي مطالعات ، تهيه و نصب خازن فيدرهاي 20 كيلوولت در محدوده مناطق تابعه شركت را بصورت كليد دردست http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=36 1389/12/16 14:45 اجراي پروژه هاي مطالعات ، تهيه و نصب خازن فيدرهاي 20 كيلوولت در محدوده مناطق تابعه شركت را بصورت كليد دردست 56/89 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني مسكن مهر در محدوده منطقه برق رباط كريم(شهر جديد پرند) از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=37 1389/12/16 14:45 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني مسكن مهر در محدوده منطقه برق رباط كريم(شهر جديد پرند) از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي 89.54 : ساعت فرمان نجومي http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=34 1389/12/14 14:45 ساعت فرمان نجومي 89.55 : انواع نشان دهنده خطاي شبكه فشار متوسط هوائي http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=35 1389/12/14 14:45 انواع نشان دهنده خطاي شبكه فشار متوسط هوائي مناقصه 89.53 : اجراي پروژه هاي تعويض چراغهاي خياباني پر مصرف 125 و 250 وات را با جايگزين نمودن سه تيپ چراغ در معابر محلي در محدوده مناطق شركت بصورت كليد دردست از محل اعتبارات عمراني http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=33 1389/12/07 14:45 اجراي پروژه هاي تعويض چراغهاي خياباني پر مصرف 125 و 250 وات را با جايگزين نمودن سه تيپ چراغ در معابر محلي در محدوده مناطق شركت بصورت كليد دردست از محل اعتبارات عمراني 44/89 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني مسكن مهر در محدوده مناطق برق پاكدشت- ورامين-اسلامشهر-رباط كريم-رودهن-دماوند – فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=30 1389/11/11 14:30 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني مسكن مهر در محدوده مناطق برق پاكدشت- ورامين-اسلامشهر-رباط كريم-رودهن-دماوند – فيروزكوه مناقصه 89.35 : تمديد و اصلاحيه مناقصه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=29 1389/10/22 15:00 اجراي پروژه طراحي ، خريد ، نصب و راه اندازي 44 دستگاه پايانه راه دور (RTU) و نصب اينترفيس در 44 دستگاه پست زميني 20KV در محدوده ستاد و مناطق تابعه 89.48 : كات اوت فيوز پليمري 20KV بدون المان http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=27 1389/10/15 16:00 كات اوت فيوز پليمري 20KV بدون المان مناقصه 89.49 : تابلو اندازه گيري روشنائي معابر http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=28 1389/10/15 15:00 تابلو اندازه گيري روشنائي معابر 89.45 : خريد انواع كلمپ http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=24 1389/10/15 15:00 خريد انواع كلمپ مناقصه89.46 : انواع ترانسفورماتور 20KV http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=25 1389/10/15 15:00 انواع ترانسفورماتور 20KV مناقصه 89.47 : انواع كليد مينياتوري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=26 1389/10/15 15:00 انواع كليد مينياتوري 43/89 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده مناطق برق پاكدشت- فيروزكوه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=23 1389/10/11 15:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات از محل اعتبارات عمراني در محدوده مناطق برق پاكدشت- فيروزكوه 35/89 : اجراي پروژه طراحي ، خريد ، نصب و راه اندازي 44 دستگاه پايانه راه دور (RTU) و نصب اينترفيس در 44 دستگاه پست زميني 20KV در محدوده ستاد و مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=22 1389/10/04 16:00 دارد اجراي پروژه طراحي ، خريد ، نصب و راه اندازي 44 دستگاه پايانه راه دور (RTU) و نصب اينترفيس در 44 دستگاه پست زميني 20KV در محدوده ستاد و مناطق تابعه مناقصه 42/89 : تامين كنتورهاي تكفاز ديجيتالي چهارگوش بدون قاب و تكفاز گرد بدون سوكت http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=20 1389/07/26 16:00 تامين كنتورهاي تكفاز ديجيتالي چهارگوش بدون قاب و تكفاز گرد بدون سوكت 41/89 : تامين كنتورهاي سه فاز مستقيم (DC ) و سه فاز غير مستقيم (CT ) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=19 1389/07/17 16:00 تامين كنتورهاي سه فاز مستقيم (DC ) و سه فاز غير مستقيم (CT ) 40/89 : تست و تعويض و اصلاح 230000 دستگاه كنتورهاي تك فاز مناطق (ورامين-پاكدشت و رودهن) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=18 1389/06/24 16:00 تست و تعويض و اصلاح 230000 دستگاه كنتورهاي تك فاز مناطق (ورامين-پاكدشت و رودهن) 38/89 : تامين چراغ خياباني 50 ، 70 وات بخار سديم كامل http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=17 1389/06/21 16:00 تامين چراغ خياباني 50 ، 70 وات بخار سديم كامل مناقصه 32/89 : اجراي طراحي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي در محدوده مناطق http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=14 1389/06/20 16:00 اجراي طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق تابعه مناقصه 33/89 : اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبكه كامپيوتري در محدوده مناطق تابعه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=15 1389/06/20 16:00 اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها و شبكه كامپيوتري در محدوده مناطق تابعه 39/89 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع فاز چهار شهر پرند در محدوده منطقه برق رباط كريم http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=16 1389/06/20 16:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه هاي توزيع فاز چهار شهر پرند در محدوده منطقه برق رباط كريم مناقصه 89.37 : دفتر خدمات روستايي برق بومهن http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=13 1389/06/09 00:00 دفتر خدمات روستايي برق بومهن 36/89 : خريد انواع تابلو لوازم اندازه گيري http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=12 1389/06/06 16:00 خريد انواع تابلو لوازم اندازه گيري 34/89 : اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق (ورامين-لواسانات-رودهن-دماوند-فيروزكوه) http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=11 1389/06/03 00:00 جراي پروژه هاي بهره برداري از شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق (ورامين-لواسانات-رودهن-دماوند-فيروزكوه) 89/31 : اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=9 1389/05/21 00:00 اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع از محل اعتبارات عمراني 30/89 : نظارت بر نصب و اصلاح كنتورهاي تك فاز و سه فاز غير ديماندي http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=10 1389/05/21 00:00 نظارت بر نصب و اصلاح كنتورهاي تك فاز و سه فاز غير دماندي 29/89 : تست و تعويض كنتورهاي سه فاز غير ديماندي http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=8 1389/04/23 00:00 تست و تعويض كنتورهاي سه فاز غير ديماندي 28/89 : خريد كنتور هاي تكفازديجتالي مدل گرد و چهارگوش http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=7 1389/04/07 00:00 خريد كنتورهاي تكفاز ديجيتالي مدل گردبدون سوكت و چهارگوش بدون قاب 89/23 : خريد 60دستگاهMOF http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=4 1389/03/29 00:00 خريد 60دستگاه MOFبيست كيلوولت5/200/100 24/89 : سرويس وتعمير انواع ترانسفور ماتور http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=5 1389/03/22 00:00 سرويس وتعمير انواع ترانسفور ماتور بصورت كليد در دست 25/89 : سيركولاسيون وتصفيه روغن ترانس http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=6 1389/03/22 00:00 سيركولاسيون وتصفيه روغن ترانس به روش خط گرم 89/26 : سیم داری چهاردانگه http://www.tvedc.ir/Commerce/tender-details.aspx?id=3 1389/03/21 00:00 انجام عمليات تعميرو نگهداري و سرويس شبکه توزيع برق منطقه چهاردانگه بصورت کليد دردست و ريال بر کيلو وات ساعت