صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>ساختار ایمنی شرکت

در حوزه ستاد، دفتر ايمني با  چهار كار شناس مسوول ايمني و يك مسوول دفتر تحت هدايت مدير دفتر ايمني و زير نظر معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ  فعاليت مي نمايد. وظيفه دفتر ايمني ايجاد ساختاري جهت  سياستگذاري ايمني و ايجاد روش ها و فرايندهايي است كه از طريق آن از پياده سازي خط مشي و اهداف ايمني در سازمان اطمينان حاصل گردد .كارشناس مسوول ايمني  مسووليت نظارت و هدايت وضعيت ايمني مناطق در حوزه هاي تعريف شده خود را به عهده دارند.

 در مناطق مدير هر منطقه به عنوان مقام مسوول ايمني كليه پرسنل و منطقه تحت نظر خود مي باشد. يك نفر به عنوان مسوول ايمني در هر منطقه جهت پياده سازي اهداف و برنامه هاي ايمني محوله از سوي دفتر ايمني، جداي از ساير مسووليت هاي سازماني خود  مستقيما زير نظر مدير منطقه قرار دارد. ضمنا ناظرين مناطق نيز داراي مسووليت هاي مستقل در زمينه نظارت و كنترل ايمني مي باشند.