صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>روشهای اجرائی

1. شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک و به روز نگهداری آن ها

1.1. جدول ارزیابی ریسک فعالیت های سازمان

2.1. فلوچارت نقاط خطر

3.1. گزارش نقاط خطر و مدیریت ریسک

2. نظارت ایمنی لایه ای بر فعالیت های گروه های اجرایی

1.2. فلوچارت

2.2. کنترل و ردیابی کاربرگ های OH/FO/45 تحویلی به سرپرست گروه های اجرایی

3.2. کنترل و ردیابی کاربرگ های OH/FO/45 و OH/FO/82 تحویلی به شرکت های پیمانکار

4.2. چک لیست ارزیابی گروه های اجرایی حوادث خطوط، پست ها، روشنایی، خدمات مشترکین و خدمات فنی

5.2. چک لیست ارزیابی گروه های اجرایی ویژه پیمانکاران نوسازی و سرمایه ای

3. نحوه گزارش و تحلیل حوادث شرکت و پیمانکاران

1.3. فلوچارت

2.3. فرم آمار تفضیلی حوادث منطقه

4.3. فرم آمار تفضیلی حوادث فردی پیمانکاران فعال در شرکت توزیع برق استان تهران

5.3. فرم گزارش حادثه

6.3. فرم تجزیه و تحلیل شبه حادثه

4. شناسایی، دستیابی، به روز نگهداری و کنترل الزامات قانونی و سایر الزامات

1.4. فرم توزیع قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار

2.4. فرم فهرست اصلی قوانین و مقررات

5. ارتباطات داخلی و خارجی سازمان

1.5. فرم فهرست اصلی سازمان های خارج شرکت

6. تخصیص لوازم حفاظت فردی و گروهی

1.6. شناسنامه تجهیزات ایمنی و ابزار کار تحویلی

2.6. لیست تجهیزات ایمنی فردی و گروهی اکیپ های اجرایی

3.6. فرم اعلام نیاز لوازم حفاظت فردی و گروهی سالیانه

7. آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

1.7. فرم ارزیابی عملکرد مانور بحران

2.7. فهرست کپسول های آتش نشانی

3.7. فرم اسامی افراد شرکت کننده در مانور

4.7. فرم سناریوی مانور

5.7. فرم برنامه زمان بندی مانور

6.7. فرم طرح واکنش اضطراری در بخش اداری

7.7. فرم شناسایی مکان های حادثه خیز

8.7. چک لیست ارزیابی تیم بحران

9.7. گزارش انجام مانور

8. کنترل عملیات ایمنی

1.8. فرم کنترل اقدامات ایمنی اتفاقات و عملیات فشار ضعیف

2.8. فرم کنترل اقدامات ایمنی تعمیر و نگهداری شبکه هوایی فشار ضعیف

3.8. فرم مسیر روزانه اکیپ های منطقه

4.8. فرم مقررات ایمنی اتفاقات و عملیات فشار متوسط

5.8. فرم مقررات ایمنی اندازه گیری و تنظیم بار پست های 20 کیلو ولت

6.8. فرم مقررات ایمنی بازرسی شبکه و حریم خطوط

7.8. فرم مقررات ایمنی تست انشعاب مشترکین شبکه فشار ضعیف (تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی)

8.8. فرم مقررات ایمنی تست لوازم اندازه گیری ولتاژ اولیه (20کیلو ولت)

9.8. فرم مقررات ایمنی تست، تنظیم و گزارش گیری رله ها، ریکلوزر و LBS

10.8. فرم مقررات ایمنی تعمیرات شبکه فشار ضعیف زمینی به صورت بی برق

11.8. فرم مقررات ایمنی تعمیرات شبکه فشار متوسط هوایی بصورت بی برق

12.8. فرم مقررات ایمنی تعمیرات شبکه و تجهیزات فشار متوسط زمینی

13.8. فرم مقررات ایمنی تعمیرات و سرویس و نگهداری تابلو و تجهیزات فشار ضعیف پست های هوایی و زمینی

14.8. فرم مقررات ایمنی تعمیرات و سرویس و نگهداری تابلو و تجهیزات فشار متوسط پست های هوایی و زمینی

15.8. فرم مقررات ایمنی روشنایی معابر (معمولی و گازی)

16.8. فرم مقررات ایمنی عیب یابی کابل و آزمایش شبکه و تجهیزات فشار متوسط و فشار ضعیف مشکوک به عیب

17.8. فرم مقررات ایمنی کار بر روی شبکه های برقدار 20کیلو ولت به روش خط گرم (گروه اجرایی خط گرم)

18.8. فرم مقررات ایمنی کنترل و بازرسی برق های غیر مجاز قطع و وصل انشعاب مشترکین

19.8. فرم مقررات ایمنی نصب انشعاب مشترکین شبکه فشار ضعیف (تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی)

20.8. فرم مقررات ایمنی نصب لوازم اندازه گیری ولتاژ اولیه 20کیلو ولت

9. بهداشت محیط کار

1.9. فرم چک لیست بازدید از آبدارخانه

2.9. فرم چک لیست بازدید از سرویس های بهداشتی