صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>مقالات ایمنی

 

 نخستین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

 1.  اتصال زمين در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف

 2. بررسي علل بروز حوادث در شبكه هاي توزيع نيرو و روشهاي پيشگيري از آن

 3. بررسي يك حادثه

 4. روان آموزي ايمني مدلي پيشگيرانه براي حوادث در صحنه هاي گسترده و پراكنده و عمليات لحظه اي توزيع نيروي برق

 5. كاهش اثرات سوء افزايش ولتاژ در مناطق شهري بر انسان

 دومین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

 1. بررسي حادثه مورخ 28 8 69 پست 66 كيلوولت درواهي

 2. برق گرفتگي در گستره فشار ضعيف

 3. پيش بيني هاي ايمني جهت جلوگيري از برق گرفتگي در شبكه هاي توزيع و مصرف

 4. جايگاه و نقش آموزش و تدوين نظام آموزشي مناسب براي بخش توزيع (2)

 5. جايگاه و نقش آموزش و تدوين نظام آموزشي مناسب براي بخش توزيع

 6. نگرشي بر حفاظت شبكه هاي توزيع در تحليل حادثه اي كه دو برادر را به قرباني گرفت

 سومین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

 1. بررسي اثرات ميدانهاي الكترومغناطيسي بر روي بدن انسان

 2. نقش تعميرات دوره اي در تقليل حوادث و خاموشيه

چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

 1. انتخاب بهينه سيستم توزيع برق و رابطه آن با زمين در شبكه هاي فشار ضعيف از ديدگاه ايمني

پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

 1. ارائه روشهاي مناسب در جهت رسيدگي به وضعيت روحي و رفاهي كاركنان

 2. استرس و تاثير آن بر كاركنان

 3. آيا استفاده از لوازم برق كلاس صفر براي ايجاد ايمني منطقي است؟

 4. آيا وسايل حفاظت فردي مي توانند در پيشگيري از حوادث مؤثر باشند؟

 5. تجزيه و تحليل حوادث شركتهاي توزيع و راههاي پيشگيري از حوادث

 6. جلوگيري از خطرات برق گرفتگي در شبكه روشنائي معابر با پايه فلزي

 7. شيوه هاي مناسب در كاهش حوادث

 8. كنترل هزينه هاي غرامت كاركنان از طريق ارگونومي

 9. نقش مديريت ارزيابي و نظارت در بارور نمودن باور ايمن

 

ششمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق

 1. ارائه روشهاي مناسب و نوين انگيزه در كاركنان