تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>چهار ماه سوم سال92-91

 

 

ردیف

منطقه

92/03

نیمه اول

92/03

نیمه دوم

92/04

نیمه اول

92/04

نیمه دوم

92/05

نیمه اول

92/05

نیمه دوم

92/06

نیمه اول

 92/06

نیمه دوم

 

مجموع ارسال

مجموع ارسال

تکمیل نشده

ناقص

کامل

1

رباط کریم

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

2

دماوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

رودهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لواسانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

پاکدشت

 

 

     

 

   

 

 

 

 

6

ورامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

قرچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

کهریزک

   

 

 

 

 

 

         

9

شهرری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

اسلامشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

       

12

گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

فیروزکوه