تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>چهار ماه اول سال92-91

 

ردیف

منطقه

91/07

نیمه اول

91/07

نیمه دوم

91/08

نیمه اول

91/08

نیمه دوم

91/09

نیمه اول

91/09

نیمه دوم

91/10

نیمه اول

91/10

نیمه دوم

 

مجموع ارسال

مجموع ارسال

تکمیل نشده

ناقص

کامل

1

رباط کریم

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

2

دماوند

5

 

 

 

 

 

 

 

1

0

4

5

3

رودهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لواسانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

پاکدشت

5

5

     

 

   

2

2

6

10

6

ورامین

2

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2

7

قرچک

5

 

 

 

 

 

 

 

0

0

5

5

8

کهریزک

 5  

 

 

 

 

 

   1  0  4  5

9

شهرری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

اسلامشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

       

12

گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

فیروزکوه

5

     

 

 

 

 

0

0

5

5