تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>چهار ماه سوم سال90-91

ردیف

منطقه

90/03

نیمهاول

90/03

نیمهدوم

90/04

نیمهاول

90/04

نیمهدوم

91/05

نیمهاول

91/05

نیمهدوم

90/06

نیمهاول

90/06

نیمهدوم

 

مجموع ارسال

مجموع ارسال

تکمیل نشده

ناقص

کامل

1

رباط کریم

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

5

2

دماوند

 

5

 

 

 

 

 

 

1

2

2

5

3

رودهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لواسانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

پاکدشت

 

 

5

5

5

 

 5

 5

2

2

19

25

6

ورامین

 

 

 

 

 

 

 5

 3

 2

4

8

7

قرچک

 

 

5

 

 

 

 

 

1

1

3

5

8

کهریزک

5

5

 

 

 

 

 

 2

0

4

7

11

9

شهرری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

بوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

اسلامشهر

 

 

 

5

 

 

 

 

4

0

1

5

12

گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

فیروزکوه

5

5

5

5

 

 

 

 

3

1

12

20