تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>چهار ماه دوم سال90-91

ردیف

منطقه

90/11

نیمه اول

90/11

نیمه دوم

90/12

نیمه دوم

90/12

نیمه دوم

91/01

نیمه اول

91/01

نیمه دوم

90/02

نیمه اول

90/02

نیمه دوم


مجموع ارسال

مجموع ارسال

تکمیل نشده

ناقص

کامل

1

فیروزکوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

دماوند

5

 

 

 

 

 

 

5

2 2

6

10

3

رودهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4

لواسانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5

پاکدشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6

ورامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7

قرچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8

کهریزک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9

شهرری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10

بوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11

اسلامشهر

5

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

5

12

گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13

رباط کریم

 

 

 

 

 

 

 

5

1

1

3

5