تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>چهار ماه اول سال90-91

 

 

ردیف

منطقه

-

-

-

-

-

-

-

90/07/01

تا تاریخ

90/11/01


مجموع ارسال

توضیحات

تکمیل نشده

ناقص

کامل

1

فیروزکوه
5

1

2

2


2

دماوند
5

 

 

 


3

رودهن
5

 

 

 


4

لواسانات
5

 

 

 


5

پاکدشت
5

 

 

 


6

ورامین
5

 

 

 


7

قرچک
5

 

 

 


8

کهریزک
5

 

 

 


9

شهرری
5

 

 

 


10

بوستان
5

 

 

 


11

اسلامشهر
5

1

1

4


12

گلستان
5

 

 

 


13

رباط کریم
5