تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

تامین نیروی کارگری ... 1399/12/28 --تجدید مناقصه 1400/3

2

جلب مشارکت مشترکین در طرحهای کاهش پیک ( مدیریت مصرف ) ... 1399/12/28 --مناقصه 1400/32

3

خرید سه دستگاه سرور HP DL380 G10 ... 1399/12/26 --مناقصه 1400.33

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/109

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/113

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/116

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/117

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/120

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/127

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1399/12/09 --مناقصه 99/154

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1399/12/09 --مناقصه 99/155

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1399/12/09 --مناقصه 99/156

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک ... 1399/12/09 --مناقصه 99/157

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1399/12/09 --مناقصه 99/158

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1399/12/09 --مناقصه 99/159

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد ... 1399/12/09 --مناقصه 99/160

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد ... 1399/12/09 --مناقصه 99/161

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/129

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پردیس ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/131

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/135

12345678910...