حمایت از کالای ایرانی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.127
موضوع
اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه
تاریخ فروش اسناد از
1395/08/23 00:00    تا:    1395/08/30 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/09/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
د بیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/09/16 13:40    ساعت:    13:40
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
000ر000ر140 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق چهاردانگه