تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزایده 99.1/ف
موضوع: انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع : سيم ، كابل ، ترانسفور ماتور ، تابلو ، کنتور مکانیکی و دیجیتالی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای شهر ری ، دماوند ، شهریار و فیروز کوه
تاریخ فروش اسناد از: 1399/06/23 00:00    تا:    1399/07/02 23:59
تاریخ تحویل اسناد: 1399/07/13 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1399/07/13 13:30    ساعت:    13:30
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مزایده: انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع : سيم ، كابل ، ترانسفور ماتور ، تابلو ، کنتور مکانیکی و دیجیتالی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای شهر ری ، دماوند ، شهریار و فیروز کوه