تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزایده شماره 98.1.ف
موضوع: فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع : سيم ، كابل ، تابلو ، کنتور مکانیکی و دیجیتالی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای شهر ری ، دماوند ، شهریار و ورامین
تاریخ فروش اسناد از: 1398/09/11 00:00    تا:    1398/09/18 23:59
تاریخ تحویل اسناد: 1398/10/03 10:30    تا ساعت:    10:30
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1398/10/03 23:59    ساعت:    23:59
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در اسناد مزایده
خلاصه شرح مزایده: فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع : سيم ، كابل ، تابلو ، کنتور مکانیکی و دیجیتالی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای شهر ری ، دماوند ، شهریار و ورامین