تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: حراج 98.1
موضوع: فروش 2 دستگاه خودروی سواری بسترن B30
تاریخ فروش اسناد از: 1398/05/01 00:00    تا:    1398/05/08 23:59
تاریخ تحویل اسناد: 1398/05/13 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1398/05/13 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در اسناد حراج
خلاصه شرح مزایده: فروش 2 دستگاه خودروی سواری بسترن B30