تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مزایده: مزایده 97.1
موضوع: انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع سيم ، كابل ، ترانسفور ماتور ، تابلو ، کنتور مکانیکی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای شهر ری ، دماوند و شهریار
تاریخ فروش اسناد از: 1397/09/03 00:00    تا:    1397/09/10 23:59
تاریخ تحویل اسناد: 1397/09/20 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد: 1397/09/20 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت: ميزان ضمانتنامه شركت در مزايده به شرح اسناد مزایده
خلاصه شرح مزایده: انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع سيم ، كابل ، ترانسفور ماتور ، تابلو ، کنتور مکانیکی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای شهر ری ، دماوند و شهریار