شناسايي تامين كنندگان بانك هاي خازني 1389/10/20 فراخوان 2

شناسايي تامين كنندگان بانك هاي خازني فشار متوسط و فشار ضعيف (ثابت و سوئيچ شونده) وتوليد كنندگان جبران سازهاي توان راكتيو