منطقه برق شهریار
منطقه برق شهریار
محمد آریان فر
65222834-65222833
65225100
شهریار- خیابان شهید مصطفی خمینی- کدپستی 3351647477