منطقه برق گلستان
منطقه برق گلستان
علی صادقی
56322708-56333838
56322708
جاده ساوه ـ بعداز اسلامشهرـ شهرك گلستان ـ نبش فلك اول ـ منطقه برق گلستان