منطقه برق اندیشه
منطقه برق اندیشه
حمیدرضا نادری
65362599-65362588
65555595
اندیشه - فاز 3 ـ خیابان بوستان ـ خیابان شهید مطهری ـ روبروی بوستان لاله ـ منطقه برق اندیشه