صفحه اصلی>>اخبار>>فرم درخواست ترانسفورماتور براي طرحهاي نيرو رساني
عنوان خبر :فرم درخواست ترانسفورماتور براي طرحهاي نيرو رساني
خلاصه خبر :برابر تصميم شركت در خصوص تحويل ترانسفوماتورهاي رنجهاي پايين در طرحهاي نيرو رساني به پيمانكارانيكه مطالبات از شركت داشته باشند با تكميل فرم درخواست در اتوماسيون اداري، قابل انجام مي باشد.َ متن نامه اتوماسیون در ادامه اطلاعیه می باشد.
متن خبر :

 

 

بسمه تعالي

 

 

گيرنده نامه دراتوماسيون اداري :  امور تداركات

موضوع : تحويل ترانسفورماتور به شركت .................................. به شماره طرح نيرورساني ....................

به پيوست درخواست كتبي پيمانكار براي پروژه نيرورساني با مشخصات ذيل كه در سايت شركت با متقاضي عقد قراردادنموده است و نيازبه ترانسفورماتور براي استفاده در همان پروژه رادارد درقبال دريافت وجه يا كسر از مطالبات پيمانكارتحويل فرمايند.

1- تحويل گيرنده ترانسفورماتو ر: شركت ..............

2- شناسه (انديكس 5 رقمي) شركت پيمانكار:

3- شماره درخواست متقاضي تامين برق:...............به تاريخ...........

4- نام متقاضي تامين برق :

5- شماره طرح نيرو رساني مورد نظر:

6- آدرس پروژه و نام منطقه :

7- قدرت ترانسفوماتورمندرج در طرح وتعداد:

توضيح اينكه پيمانكار با متقاضي عقد قرارداد نموده و در ريز لوازم طرح نيرو رساني ترانسفورماتور مورد اشاره وجود دارد و دستگاه نظارت و مجري طرح منطقه كنترل خواهند نمود كه ترانسفورماتور دريافتي در همان طرح استفاده و درفرم تحويل و تحول پروژه تحويل ترانس از شركت درج ميگردد.

خواهشمنداست دستور فرمائيد نسبت به تحويل ترانسفورماتور به پيمانكار اقدام لازم بعمل آورند.

امضاء مدير منطقه      

 

 
تاریخ ثبت : 1394/08/09 09:00