صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید 4900 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش بدون قاب ... 1397/01/14 --مناقصه 97.50

2

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1397/01/07 --97.26

3

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پاكدشت ... 1397/01/07 --97.27

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پرديس ... 1397/01/07 --مناقصه 97.28

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم- شهر جديد پرند ... 1397/01/07 --مناقصه 97.29

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پيشوا ... 1397/01/07 --مناقصه 97.30

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1397/01/07 --مناقصه 97.31

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران ... 1397/01/07 --مناقصه 97.32

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق دماوند ... 1397/01/07 --مناقصه 97.33

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رباط كريم ... 1397/01/07 --مناقصه 97.34

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق رودهن ... 1397/01/07 --مناقصه 97.35

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرري ... 1397/01/07 --مناقصه 97.36

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1397/01/07 --مناقصه 97.37

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق شهريار ... 1397/01/07 --مناقصه 97.38

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق فيروزكوه ... 1397/01/07 --مناقصه 97.39

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق قرچك ... 1397/01/07 --مناقصه 97.40

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق كهريزك ... 1397/01/07 --مناقصه 97.41

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق گلستان ... 1397/01/07 --مناقصه 97.42

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1397/01/07 --مناقصه 97.43

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ملارد ... 1397/01/07 --مناقصه 97.44

12345678910...