صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.143
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا
تاریخ فروش اسناد از
1395/10/19 00:00:00    تا:    1395/10/25 16:30:00
تاریخ تحویل اسناد
1395/11/05 10:00:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/11/05 14:55:00    ساعت:    14:55
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
229.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع را براساس طرح در محدوده منطقه برق پيشوا