صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>طراحی پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه )
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.150
موضوع
طراحی پروژه های توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه )
تاریخ فروش اسناد از
1395/10/12 00:00    تا:    1395/10/18 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/10/28 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/10/28 11:30    ساعت:    11:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
650.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
طراحي پروژه هاي توسعه واحداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق تابعه ( در دو حوزه )