صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس - لواسانات
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.126
موضوع
اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس - لواسانات
تاریخ فروش اسناد از
1395/08/23 00:00:00    تا:    1395/08/30 16:30:00
تاریخ تحویل اسناد
1395/09/16 10:00:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
د بیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/09/16 13:35:00    ساعت:    13:35
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
000ر000ر165 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق پرديس - لواسانات