صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پاکدشت - پیشوا
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.124
موضوع
اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پاکدشت - پیشوا
تاریخ فروش اسناد از
1395/08/23 00:00    تا:    1395/08/30 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/09/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
د بیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/09/16 13:25    ساعت:    13:25
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
000ر000ر150 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده مناطق برق پاکدشت - پيشوا