صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.123
موضوع
اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک
تاریخ فروش اسناد از
1395/08/23 00:00    تا:    1395/08/30 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/09/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
د بیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/09/16 13:20    ساعت:    13:20
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
000ر000ر145 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بهره برداري از شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق کهريزک