صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.100
موضوع
اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو
تاریخ فروش اسناد از
1395/08/23 00:00    تا:    1395/08/30 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/09/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
د بیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/09/16 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
000ر000ر100 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي خدمات نگهداري تجهيزات شبکه مايکروويو