صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.117
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت
تاریخ فروش اسناد از
1395/08/16 00:00    تا:    1395/08/22 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/09/02 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/09/02 13:55    ساعت:    13:55
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
000ر000ر255 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق پاکدشت