صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.105
موضوع
اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی
تاریخ فروش اسناد از
1395/07/28 00:00    تا:    1395/08/05 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/08/18 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/08/18 13:10    ساعت:    13:10
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
300.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه چاپ قبوض بهاي برق مصرفي مشترکين عادي و ديماندي