صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.84
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive
تاریخ فروش اسناد از
1395/07/28 00:00    تا:    1395/08/05 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/08/18 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/08/18 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
160.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي کامپيوتري Passive