صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید 000ر60 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.104
موضوع
خرید 000ر60 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش
تاریخ فروش اسناد از
1395/07/10 00:00    تا:    1395/07/17 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/08/02 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/08/02 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
1.161.000.000ريال
خلاصه شرح مناقصه
خريد 000ر60 دستگاه کنتور ديجيتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش