صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعیف 25+25+70+70*3
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.103
موضوع
خرید کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعیف 25+25+70+70*3
تاریخ فروش اسناد از
1395/07/10 00:00    تا:    1395/07/17 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/08/02 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/08/02 13:25    ساعت:    13:25
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
270.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
خريد کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعيف 25+25+70+70*3