صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خريد انواع پايه بتوني چهار گوش
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.101
موضوع
خريد انواع پايه بتوني چهار گوش
تاریخ فروش اسناد از
1395/07/10 00:00    تا:    1395/07/17 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/08/02 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/08/02 13:15    ساعت:    13:15
مکان بازگشایی اسناد
اتاق جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
204.995.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع پايه بتوني چهار گوش