صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع کنتاکتور روشنایی و ساعت فرمان نجومی و استارتر (ایگنیتور) 400-70
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.83
موضوع
خرید انواع کنتاکتور روشنایی و ساعت فرمان نجومی و استارتر (ایگنیتور) 400-70
تاریخ فروش اسناد از
1395/06/20 00:00    تا:    1395/06/27 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/07/11 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/07/11 12:20    ساعت:    12:20
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
به شرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع کنتاکتور روشنايي و ساعت فرمان نجومي و استارتر (ايگنيتور) 400-70