صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع ترانس چراغ خیابانی
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.82
موضوع
خرید انواع ترانس چراغ خیابانی
تاریخ فروش اسناد از
1395/06/20 00:00    تا:    1395/06/27 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/07/11 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/07/11 12:10    ساعت:    12:10
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
به شرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع ترانس چراغ خياباني