صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.97
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد
تاریخ فروش اسناد از
1395/06/16 00:00    تا:    1395/06/23 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/07/06 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/07/06 15:00    ساعت:    15:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت
000ر000ر270 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع در محدوده منطقه برق ملارد