صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های تهیه و نصب و راه اندازی 45 کیلومتر فیبر نوری در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامین ، گلستان ، بوستان ، رباط کریم ، قرچک
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
95.56
موضوع
اجرای پروژه های تهیه و نصب و راه اندازی 45 کیلومتر فیبر نوری در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامین ، گلستان ، بوستان ، رباط کریم ، قرچک
تاریخ فروش اسناد از
1395/05/27 00:00    تا:    1395/06/03 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/06/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/06/16 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
323.000.000
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي تهيه و نصب و راه اندازي 45 کيلومتر فيبر نوري در محدوده مناطق برق فيروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامين ، گلستان ، بوستان ، رباط کريم ، قرچک