صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پیشوا - خاوران
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
95.80
موضوع
اجرای پروژه های بازسازی وبهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پیشوا - خاوران
تاریخ فروش اسناد از
1395/05/27 00:00    تا:    1395/06/03 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/06/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/06/16 15:30    ساعت:    15:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
150.000.000
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بازسازي وبهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پيشوا - خاوران