صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق اندیشه - شهرقدس
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
95.71
موضوع
اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق اندیشه - شهرقدس
تاریخ فروش اسناد از
1395/05/27 00:00    تا:    1395/06/03 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/06/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/06/16 14:45    ساعت:    14:45
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
160.000.000
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق انديشه - شهرقدس