صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 95.58
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق شهریار
تاریخ فروش اسناد از
1395/05/20 00:00    تا:    1395/05/27 16:30
تاریخ تحویل اسناد
1395/06/09 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/06/09 12:05    ساعت:    12:5
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
272.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع درمحدوده منطقه برق شهريار