اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق قرچک
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
95.76
موضوع
اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق قرچک
تاریخ فروش اسناد از
1395/05/27 00:00:00    تا:    1395/06/03 16:30:00
تاریخ تحویل اسناد
1395/06/16 10:00:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1395/06/16 15:10:00    ساعت:    15:10
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
125.000.000
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق قرچک